Počet záznamů: 1  

Molybdenum oxide catalysts for metathesis of higher 1-alkenes via supporting MoO2(acetylacetonate)2 and MoO2(glycolate)2 on SBA-15 mesoporous molecular sieves

 1. 1. 0323692 - UFCH-W 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Balcar, Hynek - Mishra, D. - Marceau, E. - Carrier, X. - Žilková, Naděžda - Bastl, Zdeněk
  Molybdenum oxide catalysts for metathesis of higher 1-alkenes via supporting MoO2(acetylacetonate)2 and MoO2(glycolate)2 on SBA-15 mesoporous molecular sieves.
  [Molybdenoxidové katalyzátory metateze vyšších 1-alkenů připravené nanesením MoO2(acetylacetonát)2 a MoO2(glykolát)2 na SBA-15 mesoporézní molekulová síta.]
  Applied Catalysis A - General. Roč. 359, 1-2 (2009), s. 129-135 ISSN 0926-860X
  Grant CEP: GA MŠk MEB020723; GA AV ČR IAA400400805; GA AV ČR KAN100400701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: 1-alkene metathesis * Mo heterogeneous catalysts * Molybdenum dioxide bis(acetylacetonate) * Molybdenum dioxide bis(glycolate)
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 3.564, rok: 2009

  New heterogeneous catalysts for alkene metathesis were prepared by immobilization of molybdenum dioxide bis(acetylacetonate) and molybdenum dioxide bis(glycolate) on mesoporous molecular sieve SBA-15. Thermal spreading (TS) method and wet impregnation (WI) followed by calcinations were employed as synthesis approaches. These new catalysts represent inexpensive, easy-to-prepare and highly active and selective heterogeneous catalysts for metathesis of higher linear 1-alkenes applicable under mild reaction conditions without the necessity of solvent or co-catalyst in the reaction mixture. In metathesis of 1-octene, these catalysts showed up to four times higher activity compared with MoO3 supported on conventional silica as well as on SBA-15. This is probably due to the better dispersion of the molybdenum oxide phase on the mesoporous support surface.

  Nové heterogenní katalyzátory metateze alkenů byly připraveny imobilizací molybden dioxidu bis(acetylacetonátu) a molybden dioxidu bis(glykolátu) na mesoporézní molekulová síta SBA-15. Při přípravě byly použity (i) metoda zahřívání na suché cestě (thermal spreading) a (ii) impregnace z roztoku, v obou případech s následnou kalcinací. Jedná se o levné, snadno připravitelné a vysoce aktivní heterogenní katalyzátory metatezí vyšších lineárních 1-alkenů pracujících za mírných reakčních podmínek a bez použití rozpouštědla a kokatalyzátoru. V metatezi 1-oktenu vykázaly tyto katalyzátory až čtyřikrát vyšší aktivitu ve srovnání s MoO3 naneseném na konvenční silice jakož i na SBA-15. To je pravděpodobně způsobeno lepší disperzí molybdenoxidické fáze na povrchu mesoporézního nosiče. V metatezi 1-dodecenu a 1-tetradecenu katalyzátory na SBA-15 vykázaly zřetelně vyšší aktivitu než odpovídající katalyzátory na MCM-41, pravděpodobně v důsledku širších pórů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005178