Počet záznamů: 1  

The electrorheological efficiency of polyaniline particles with various conductivities suspended in silicone oil

 1. 1. 0323110 - UMCH-V 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Stěnička, M. - Pavlínek, V. - Sáha, P. - Blinova, Natalia V. - Stejskal, Jaroslav - Quadrat, Otakar
  The electrorheological efficiency of polyaniline particles with various conductivities suspended in silicone oil.
  [Elektrorheolologická účinnost částic polyanilinu o různé elektrické vodivosti v suspenzi silikonového oleje.]
  Colloid and Polymer Science. Roč. 287, č. 4 (2009), s. 403-412 ISSN 0303-402X
  Grant CEP: GA ČR GA202/06/0419
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: electrorheology * suspension * yield stress
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  Impakt faktor: 2.057, rok: 2009

  Electrorheological (ER) behavior of silicone oil suspensions of particles of polyaniline protonated to various doping levels with ortho-phosphoric and tetrafluoroboric acids has been studied. The dynamic yield stress obtained by extrapolation of shear stress to zero shear rate using Herschel–Bulkley equation was used as a criterion of the ER efficiency. At a same molar concentration of doping acids, various protonation effects appeared and the dependences of the yield stress on the acid concentration differed. The comparison of the yield stresses with dielectric characteristics calculated from the Havriliak–Negami equation revealed that the particle conductivity, in contrast to particle permittivity, dominates the polarization process especially at higher protonation degrees.

  Bylo studováno elektrorheologické (ER) chování částic polyanilinu, které byly protonovány do různého stupně kyselinou ortho-fosforečnou nebo tertafluoroboritou, a poté suspendovány v silikonovém oleji. Dynamická mez poddajnosti byla získána extrapolací smykového napětí na nulovou smykovou rychlost s použitím Herschel–Bulkleyho rovnice a byla dále použita jako kritérium hodnocení ER efektu. Při stejné koncentraci kyselin, stupně protonce byly různé a závislosti meze poddajnosti na koncentraci kyseliny se lišily. Porovnání mezí poddajnosti s dielektrickými parametry spočtenými pomocí Havriliak–Negamiho rovnice ukázalo, že vodivost částic, narozdíl od jejich permittivity, řídí polarizační proces při vyšších stupních protonace.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171171