Počet záznamů: 1  

Crescente cottidie malicia perversorum. Notka o wpływie statutów Jakuba Świnki na czeskie prawodawstwo kościelne

 1. 1. 0322011 - HIU-Y 2009 RIV PL pol M - Část monografie knihy
  Krafl, Pavel
  Crescente cottidie malicia perversorum. Notka o wpływie statutów Jakuba Świnki na czeskie prawodawstwo kościelne.
  [Note on the Impact of the Statutes of Jacob Świnka on Czech Ecclesiastical Legislation.]
  Świat, Europa, mała ojczyzna. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, 2009 - (Małecki, M.), s. 111-117. ISBN 978-83-60430-07-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: medieval Canon Law * Czech and polish history * Synods and Synodical legislation
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Autor zwraca uwagę na pochodzenie części prowincjonalnych statutów praskiego arcybiskupa Jana z Jenštejna z roku 1385 w polskim prowincjonalnym prawodawstwie. Jan z Jenštejna postanowienia „Crescente cottidie” wydał na prowincjonalnym synodzie w Pradze 18 października. Statuty są poświęcone postępowaniu podczas niewoli, ewentualnie zamordowaniu biskupa, prałata, katedralnego kanonika a duchownego powszechnie. Pomiędzy prowincjonalnymi statutami gnieździeńskiej kościelnej prowincji znajdziemy statuty o bardzo podobnym brzmieniu, mowa tu o statucie „Crescente cottidie”, który wydał polski arcybiskup Jakub Świnka na prowincjonalnym synodzie w Łęczycy miedzy 24? i 26 październikem 1287 roku. Z porównania wynika oczywiste tekstowe podobieństwo, ewentualnie zgodność między pierwszymi sześcioma artykułami statutu Jana z Jenštejna a pierwszym artykułem statutu Jakuba Świnki. Autor konstatuje, iż statut „Crescente cottidie” Jan z Jenštejna zapożyczył z Polski.

  The author points out the origin of a part of the provincial statutes of Prague Archbishop John of Jenštejn (1378 to 1395) of 1385 in the Polish provincial legislation. John of Jenštejn issued the “Crescente cottidie” provisions at a provincial synod in Prague on 18th October. The statutes describe procedures following the imprisonment or murder of a bishop, prelate, cathedral canon or cleric in general. The provincial statutes of the ecclesiastical province of Gniezno include statutes with a very similar wording; they are the “Crescente cottidie” statutes issued by Polish Archbishop Jacob Świnka at a provincial synod in Lęczyci held between 24th? and 26th October 1287. The comparison reveals a clear similarity of both texts or, to be more precise, the identical nature of the first six articles of the statutes of John of Jenštejn and the first article of the statutes of Jacob Świnka. The author concludes that John of Jenštejn adopted the “Crescente cottidie” statute from Poland.

  Autor poukazuje na původ části provinciálních statut pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna (1378 až 1395) z roku 1385 v polském provinciálním zákonodárství. Jan z Jenštejna ustanovení „Crescente cottidie“ vydal na provinciální synodě v Praze 18. října. Statuta jsou věnována postupu při zajetí, popř. zavraždění biskupa, preláta, katedrálního kanovníka a klerika obecně. Mezi provinciálními statuty hnězdenské církevní provincie nalezneme statuta velmi podobného znění; jedná se o statuta „Crescente cottidie“, která vydal polský arcibiskup Jakub Świnka na provinciální synodě v Lęczyci mezi 24.? a 26. říjnem 1287. Ze srovnání vyplývá zřejmá textová podobnost, respektive totožnost mezi prvními šesti články statut Jana z Jenštejna a prvním článkem statut Jakuba Świnky. Autor konstatuje, že Jan z Jenštejna statut „Crescente cottidie“ převzal z Polska.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170389