Počet záznamů: 1  

Ultrastructural localization of actin and actin-binding proteins in the nucleus

 1. 1. 0318354 - UMG-J 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Dingová, Hana - Fukalová, Jana - Maninová, Miloslava - Philimonenko, Vlada - Hozák, Pavel
  Ultrastructural localization of actin and actin-binding proteins in the nucleus.
  [Ultrastrukturální lokalizace aktinu a aktin-vázajících proteinů v jádře.]
  Histochemistry and Cell Biology. Roč. 131, č. 3 (2009), s. 425-434 ISSN 0948-6143
  Grant CEP: GA MŠk LC545
  Grant ostatní:MŠk(CZ) LC06063
  Program:LC
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514
  Klíčová slova: nuclear actin * ultrastructure * actin–binding proteins
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 3.021, rok: 2009

  Nuclear actin plays an important role in such processes as chromatin remodeling, transcriptional regulation, RNA processing, and nuclear export. Recent research has demonstrated that actin in the nucleus probably exists in dynamic equilibrium between monomeric and polymeric forms, and some of the actin-binding proteins, known to regulate actin dynamics in cytoplasm, have been also shown to be present in the nucleus. In this paper, we present ultrastructural data on distribution of actin and various actin-binding proteins (alpha-actinin, filamin, p190RhoGAP, paxillin, spectrin, and tropomyosin) in nuclei of HeLa cells and resting human lymphocytes. Probing extracts of HeLa cells for the presence of actin-binding proteins also confirmed their presence in nuclei. We report for the first time the presence of tropomyosin and p190RhoGAP in the cell nucleus, and the spatial colocalization of actin with spectrin, paxillin, and alpha-actinin in the nucleolus.

  Nukleární aktin hraje důležitou roli v procesech jako remodelování chromatinu, regulace transkripce, procesování RNA a nukleární export. Bylo demonstrováno, že aktin se v jádře zřejmě vyskytuje v dynamické rovnováze mezi monomerní a polymerní formou a některé aktin-vázající proteiny, regulující dynamiku aktinu v cytoplasmě, byly také prokázány v jádře. V této práci předkládáme ultrastrukturální údaje o distribuci aktinu a různých aktin-vázajících proteinů (aktinin alfa, filamin, p190RhoGAP, paxilin, spektrin a tropomyosin) v jádře buněk HeLa a odpočívajících lidských lymfocytů. Testování extraktů z buněk HeLa rovněž potvrdilo přítomnost aktin-vázajících proteinů v jádře. Poprvé předkládáme přítomnost tropomyosinu a p190RhoGAP v buněčném jádře a prostorovou kolokalizaci aktinu se spektrinem, paxilinem, a alfa-aktininem v jadérku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167799