Počet záznamů: 1  

Signalling components of the house mouse mate recognition system

 1. 1. 0315431 - UBO-W 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Bímová, Barbora - Albrecht, Tomáš - Macholán, Miloš - Piálek, Jaroslav
  Signalling components of the house mouse mate recognition system.
  [Signální komponenty pářících rozpoznávacích systémů u myši domácí.]
  Behavioural Processes. Roč. 80, č. 1 (2009), s. 20-27 ISSN 0376-6357
  Grant CEP: GA AV ČR IAA600930506
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519; CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: Faeces * Olfactory communication * Salivary androgen binding protein * Sexual preferences * Urinary signals
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 1.527, rok: 2009

  Subspecies-specific mate recognition may represent significant barrier to gene flow. In the house mouse, assortative mating involves the coevolution of signals and receptors. We compared signalling ability of bedding material, faeces, urine, saliva, salivary ABP and combinations of urine with saliva and urine with ABP in two wild-derived inbred strains (of M. m. musculus and M. m. domesticus origine). We observed high levels of variation in assortative preferences between the strains and sexes. The strongest preferences were observed in musculus individuals in tests where urine was present alone or as part of a composite signal target. Domesticus mice displayed strain-specific preferences for faeces. No effect of combined cues was detected. There is a divergence across both the stimulus and preference parts of recognition system and stimuli that have the capacity to carry a signal for extended periods seem to be the most important substances in strain-specific recognition.

  Specifické rozpoznávání může představovat silnou bariéru toku genů. U myši domácí, přednostní páření zahrnuje koevoluci signálů a preferencí. Porovnávali jsme signální potenciál podestýlky, trusu, moči, slin, slinných ABP a kombinace komponent – moč + sliny a moč + ABP u dvou inbredních kmenů odvozených od divokých populací poddruhů M. m. musculus a M. m. domesticus. Naše výsledky prokázaly velkou variabilitu v pachových preferencích mezi poddruhy i pohlavími. Nejsilnější preference vykazovali samci musculus ve všech pokusech se signálem moči samostatně či v kombinaci. Jedinci poddruhu domesticus vykazovali nejsilnější preference v experimentech se signálem trusu. Žádný efekt kombinace signálních komponent na výslednou preferenci nebyl prokázán. Naše výsledky naznačují, že v evoluci došlo k divergenci obou složek pářících systémů u obou a signály schopné přenášet informaci po delší dobu se zdají být nejvýznamnějšími indikátory v poddruhově specifickém rozpoznávání u myší.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165635