Počet záznamů: 1  

FEM simulation of a sono-reactor accounting for vibrations of the boundaries

 1. 1. 0315367 - UFCH-W 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Louisnard, O. - González-Garcia, J. - Tudela, I. - Klíma, Jiří - Sáez, V. - Vargas-Hernandez, Y.
  FEM simulation of a sono-reactor accounting for vibrations of the boundaries.
  [FEM simulace sonoreaktoru se zahrnutím vibrací stěn.]
  Ultrasonics Sonochemistry. Roč. 16, č. 2 (2009), s. 250-259 ISSN 1350-4177
  Grant CEP: GA MŠk 1P05OC074
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: finite elements * ultrasound * standing waves
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.993, rok: 2009

  The chemical effects of acoustic cavitation are obtained in sono-reactors built-up from a vessel and an ultrasonic source. In this paper, simulations of an existing sono-reactor are carried out, using a linear acoustics model, accounting for the vibrations of the solid walls. The available frequency range of the generator (19–21 kHz) is systematically scanned. Global quantities are plotted as a function of frequency in order to obtain response curves, exhibiting several resonance peaks. In absence of the precise knowledge of the bubbles size distribution and spatial location, the attenuation coefficient of the wave is taken as a variable, but spatially uniform parameter, and its influence is studied. The concepts of acoustic energy, intensity, active power, and source impedance are recalled, along with the general balance equation for acoustic energy, which is used as a convergence check of the simulations.

  Chemické efekty akustické kavitace jsou dosahovány v sono-reaktorech skládajících se z nádoby reaktoru a ultrazvukového zdroje. V tomto článku je prezentován výpočet existujícího sono-reaktoru s využitím linearního akustického modelu se započítáním vibrací stěn reaktoru. Byl systematicky proskenován celý dosažitelný rozsah generátoru (19-21 kHz). Vypočítané globální veličiny jsou určeny jako funkce frekvence za účelem získání křivek, které vykazují několik resonančních píků. Bez přesné znalosti distribuce velikosti kavitujících bublin a jejich polohy byl absorpční koeficient brán jako proměnná, ale prostorově jednotná veličina, jejíž vliv je studován. Koncept akustické energie, intenzity, aktivního výkonu a impedance zdroje spolu s bilanční rovnicí pro akustickou energii je použit jako test konvergence pro simulaci.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165586