Počet záznamů: 1  

Způsob prekoncentrace antimonu pro jeho stanovení metodami atomové spektrometrie

 1. 1. 0000332 - UIACH-O 2012 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Dědina, Jiří - Kratzer, Jan
  Způsob prekoncentrace antimonu pro jeho stanovení metodami atomové spektrometrie.
  [Way of stibine preconcentration for subsequent atomic spectrometry determination.]
  2011. Vlastník: Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 7.9.2011. Číslo patentu: 302755
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: stibine * preconcentration * atomic spectrometry
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=805310&lan=cs

  Způsob prekoncentrace antimonu založený na generování stibanu, jeho záchytu v křemenné pasti a následném uvolnění zachyceného analytu, jeho atomizaci a detekci některou z metod analytické atomové spektrometrie. V kroku záchytu je do nosného plynu obsahujícího generovaný hydrid a vodík přidán kyslík. V křemenné pasti, tvořené trubičkou o vnitřním průměru několik milimetrů zevně ohřívanou na teplotu mezi 500 a 1100 °C, hoří plamínek, ve kterém je vodík spálen v přebytku kyslíku. Hydrid je v pasti rozložen a analyt zachycen. Po skončení generování hydridu je analyt z pasti uvolněn a transportován k atomizaci a detekci. Pokud je pro stanovení Sb prekoncentrovaného metodou podle vynálezu zvolena AAS, lze pro záchyt i atomizaci analytu využít konvenční vyhřívaný křemenný atomizátor bez jakékoliv úpravy.

  The way of stibine preconcentration based on stibane generation, collection in a quartz trap, and subsequent revolatilization of the analyte, its atomization and detection by some of analytical atomic absorption spectrometry methods. In the trapping step, oxygen is added to the carrieer gas, containing the hydride. In the quartz trap, formed by a tube of i.d. about several mm, externally heated to a temperature between 500 - 1100 °C, a flame is burning, in which hydrogen is burnt in oxygen excess. The hydride is decomposed in the trap, and the analyte collected. After the hydride generation, the analyte is revolatilized from the trap and transported to atomization and detection. When AAS is chosen for Sb determination, it is possible to use a commercial thermostated quartz atomizer without any modification
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0017604