Vyžádat soubor

Reference/citace:  Barešová, Magdalena, Pivokonský, Martin, Novotná, Kateřina, Načeradská, Jana, Brányik, T. An application of cellular organic matter to coagulation of cyanobacterial cells (Merismopedia tenuissima). Water Research. 2017, 122(October), 70-77. ISSN 0043-1354

Vyžádané dokumenty:  Baresova et al., An application of cellular organic matter to coagulation of cyanobacterial cells (Merismopedia tenuissima), 2017.pdf - Vydavatelský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.
(Universities, research institutions, associations …)Baresova et al., An application of cellular organic matter to coagulation of cyanobacterial cells (Merismopedia tenuissima), 2017.pdf

Captcha
AV ČR Vás upozorňuje na skutečnost, že elektronická kopie díla může být užita pouze pro osobní potřebu fyzické osoby za podmínky, že účelem užití není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále lze dílo užít v rámci citační licence podle § 31 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), za podmínky, že bude uvedeno jméno autora, název díla a pramen. *