Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0579882 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Soukup, Karel - Čárský, Milan - Šolcová, Olga - Topka, Pavel - Pešek, T.
  Funkční vzorek kombinovaného paliva z ČK a odpadu z automobilového průmyslu nebo elektroodpadu TN02000044/5-V4.
  [Functional sample of combined fuel from sewage sludge and automotive waste or electronic waste TN02000044/5-V4.]
  Interní kód: nový typ tuhého paliva ; 2023
  Technické parametry: Předložený funkční vzorek pelet připravených ze směsi čistírenského kalu a odpadních plastů z tiskových kazet (v hmotnostním poměru 10:1 s přídavkem max. 5 hm.% obilných otrub a směsi čistírenského kalu a odpadních plastů z tiskových kazet v hm. poměru 10:1 bez přídavku pojiva představuje postup přípravy tuhého paliva vhodného pro fluidní kotle. Výhřevnost připraveného paliva je srovnatelná s konvenčními zdroji (např. hnědé uhlí nebo dřevo).
  Ekonomické parametry: Čistírenské kaly společně s odpadními plasty z tiskových kazet jsou velmi levné vstupní suroviny pro přípravu nového typu tuhého paliva ve formě pelet, které lze velmi výhodně spalovat ve fluidní vrstvě pro produkci tepla a/nebo elektrické energie a nahradit tak část paliv pocházejících z fosilních zdrojů. Klíčový vliv na celkovou ekonomiku procesu má sušení čistírenských kalů, přičemž bylo prokázáno, že lze úspěšně využít solární energie pro odstranění zbytkové vlhkosti po tlakové filtraci kalů.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN02000044
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: solid fuel * sewage sludge * waste plastic
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0348670
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  TN020000445_V4.docx03.9 MBAutorský postprintvyžádat
   
   
 2. 2.
  0579578 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Šolcová, Olga - Kaštánek, František - Rousková, Milena - Šabata, Stanislav - Wimmerová, L. - Sochatcki, A.
  Funkční vzorek hydrolyzátu ze živočišných odpadů modifikovaný aditivy pro odstranění těžkých kovů ze zemin TN02000044/7-V2.
  [A functional sample of animal waste hydrolyzate modified with additives for the removal of heavy metals from soils TN02000044/7-V2.]
  Interní kód: hydrolyzát pro odstranění těžkých kovů ; 2023
  Technické parametry: Funkční vzorek hydrolyzátu z odpadní živočišné biomasy modifikovaný aditivy kyselinou citronovou a/nebo thiomočovinou je chelatační činidlo aplikovatelné pro selektivní odstranění těžkých kovů z tuhých porézních matric jako jsou půdy a sedimenty. Chelatační činidlo podle technického řešení je schopné vázat ionty těžkých kovů, přičemž je složené ze směsi biologicky odbouratelných látek (např. aminokyseliny, peptidy, triacylglyceroly aj.), jejichž zbytkový obsah v matrici, zejména je-li matricí půda, může působit jako nutrient. Důležitou vlastností produktu je také synergie funkčních skupin molekul látek obsažených v produktu, tj. v hydrolyzátu, kyselině citronové a/nebo thiomočovině, které zajišťují vysokou účinnost vázat kovy a vyplavit je z tuhých matric.
  Ekonomické parametry: Odpadní živočišná biomasa je velmi levnou vstupní surovinou pro chelatační činidlo umožňující odstranění těžkých kovů ze zemin i jiných matric. Uplatnění tohoto materiálu je velmi široké.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN02000044
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: chelating agent * metal removal * waste animal biomass
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0348387
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  TN02000044_07_V2.docx01 MBAutorský postprintvyžádat
   
   
 3. 3.
  0579549 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Šolcová, Olga - Jílková, Veronika - Muhlbachová, G. - Jandejsek, Z.
  Funkční vzorek hydrolyzátu z živočišných odpadů v pevném stavu SS06020267-V1.
  [Functional sample of animal waste hydrolyzate in solid state SS06020267-V1.]
  Interní kód: pevné bioaditivum ; 2023
  Technické parametry: Funkční vzorek pevného bioaditiva připraveného řízenou lyofilizací z kapalného hydrolyzátu připraveného patentovanou originální metodou ze živočišných odpadů a kyseliny jablečné za zvýšeného tlaku a teploty. Funkční vzorek pevného bioaditiva má prvkové složení uhlík, dusík, fosfor a obsahuje aminokyseliny, peptidy, proteiny o relativní molekulové hmotnosti do 10 kD, TAG a MAG, ve kterých je acyl odvozený od C12 až C24 mastných kyselin, a C12 až C24 alifatické karboxylové kyseliny, přičemž tato směs neobsahuje žádné anorganické kationty a anionty.
  Ekonomické parametry: Odpadní živočišná biomasa je velmi levnou vstupní surovinou pro přípravu bioaditiva vhodného pro ochranu fyzikálních, chemických a biologických vlastností zemědělské půdy a snížení emisí oxidu uhličitého z půdy. Má významné předpoklady pro využití coby půdní bioaditivum pro udržitelnost kvality půdy, intenzifikaci agrotechnických procesů a taktéž v produkci potravin.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) SS06020267
  Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:60077344
  Klíčová slova: bioadditive * waste animal biomass * hydrolysis
  Obor OECD: Chemical process engineering; Agriculture (BC-A)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0348368
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  2023_Funkční vzorek_Pevný hydrolyzát_VJ_VJ.docx21.3 MBAutorský postprintvyžádat
   
   
 4. 4.
  0579548 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Šolcová, Olga - Dlasková, Martina - Čárský, Milan - Wimmerová, L. - Sochatcki, A.
  Funkční vzorek biocharu z odpadní biomasy makrořas TN02000044/7-V3.
  [Functional sample of biochar from waste biomass from macroalgae TN02000044/7-V3.]
  Interní kód: Biochar z makrořas ; 2023
  Technické parametry: Funkční vzorek biocharu připraveného pyrolýzním zpracováním rostlinné biomasy mořské řasy Ecklonia Maxima). Biomasa byla pyrolyzována v inertním prostředí dusíku. Účelem pyrolýzy bylo odstranění všech těkavých složek přítomných v surovině za přesně daných teplot a podmínek. Účelem pyrolýzy bylo připravit biouhel (biochar) s dobrými texturními vlastnostmi, jako je vysoký specifický povrch materiálu, objem mikropórů a optimální distribucí pórů, a který by bylo možné použít jako účinný sorbent či do půd, kde zvyšuje její úrodnost a pomáhá zadržovat vodu a živiny.
  Ekonomické parametry: Odpadní biomasa je velmi levnou vstupní surovinou pyrolytického procesu, jehož výsledkem je vysoce ceněný produkt – biochar s velkým aktivním povrchem. Uplatnění tohoto materiálu je velmi široké.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN02000044
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: biochar * pyrolysis * waste biomass
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0348363
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  TN02000044_07_V3.docx0336 KBAutorský postprintvyžádat
   
   
 5. 5.
  0569993 - ÚCHP 2023 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Mašín, P. - Dytrych, Pavel - Spáčilová, Markéta - Šolcová, Olga - Wimmerová, L.
  Pokročilé sorbenty pro separaci mikroplastů z vod.
  [Advanced sorbents for the separation of microplastics from water.]
  Interní kód: separace mikroplastů ; 2020
  Technické parametry: Funkční vzorek reprezentuje separátor pro záchyt mikroplastů a příp. mikropolutantů z vod, který je tvořen na bázi modifikovaných bentonitů a zeolitů. Modifikace bentonitu byla založena na hydrodynamické separaci prachových částic udržujících se ve vznosu. Je prováděna opakovaným cyklem praní a dekantace bentonitu. Vlastnosti hydraulicky modifikovaného bentonitu a klinoptiolitu pro efektivní záchyt širokého spektra mikročástic různých druhů plastů o velikostním intervalu 30 – 500 μm jsou uvedeny v tabulce níže. Sorbent SBET (m2/g) Smeso (m2/g) Vtot (mm3liq/g) Vmicro (mm3liq/g) EXTRA 107 76 157 17 Klinoptilolit 33 21 114 6
  Ekonomické parametry: Přínosem funkčního vzorku vyvinutého sorbentu je efektivní záchyt mikroplastů z vod. Přímé ekonomické parametry nelze vyjádřit vzhledem k absenci konkurenčních komerčních zařízení pro odstraňování mikroplastů z vod.
  Grant CEP: GA MPO(CZ) FV40126
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: bentonite * polyethylene * microplastics * polystyrene * adsorption * waste water
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0341325
   
   
 6. 6.
  0566932 - ÚCHP 2023 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Čárský, Milan - Hejtmánek, Vladimír - Kaštánek, František - Soukup, Karel - Šolcová, Olga - Topka, Pavel - Pešek, T. - Knápek, J. - Vávrová, K.
  Funkční vzorek paliva obsahující čistírenské kaly s aditivy z elektroodpadních materiálů a odpadů ze zemědělské výroby s důrazem na optimalizaci výhřevnosti paliva - TN01000048/05 – V021.
  [Functional fuel sample containing sewage sludge with additives from e-waste materials and waste from agricultural production with emphasis on optimization of fuel calorific value - TN01000048/05 - V021.]
  Interní kód: přípravu tuhého paliva peletizací ; 2022
  Technické parametry: Technické řešení se týká využití stabilizovaných čistírenských kalů a odpadních plastů z vytříděného elektroodpadu pro přípravu tuhého paliva peletizací. Tyto kaly, společně s odpadními plasty skýtají značný energetický potenciál, který lze využít přímým spalováním např. ve fluidních kotlích nebo kotlích se stacionární vrstvou. Jednoduchými mechanickými operacemi je možno směs čistírenských kalů a odpadních plastů převést na pelety a spálit řízeným způsobem ve fluidní vrstvě (vznosu). Vyrobené teplo se dá využít k ohřevu (vytápění) nebo výrobě elektrické energie a nahradit tak drahá a v současné době nedostatková (zemní plyn) paliva vyráběná z fosilních zdrojů.
  Ekonomické parametry: Výhřevnost připraveného paliva je srovnatelná s konvenčními zdroji (např. hnědé uhlí nebo dřevo). Zároveň toto palivo vyhovuje podmínkám skladování, pelety jsou mechanicky odolné proti otěru, poměrně pevné a soudržné. Při správném způsobu skladování nepodléhají rozpadu nebo biologickému znehodnocení (plesnivění). Tuhé palivo je hygienicky nezávadné
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: solid fuels * pelletizing * sewage sludge
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0338195
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  TN01000048_05_V021.docx212.3 MBAutorský preprintvyžádat
   
   
 7. 7.
  0547828 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Hanika, Jiří - Šolcová, Olga - Jandejsek, Z. - Sýkorová, Adéla - Fulín, T.
  Frakce obsahující kyseliny asparagovou a glutamovou z hydrolyzátu dle výsledku V002 pro čištění odpadmích vod, kontaminovaných ionty kovů - TN01000048/01 – V008.
  [Fractions containing aspartic and glutamic acids from hydrolyzate according to result V002 for wastewater treatment contaminated with metal ions- TN01000048/01 – V008.]
  Interní kód: hydrolyzát, ionty kovů ; 2021
  Technické parametry: Hydrolyzát, připravený z odpadního materiálu po čištění lůžkovin, tedy s nejvyšším obsahem dominantní kyseliny asparagové, je nejvhodnějším médiem k odstranění kovů z odpadních vod.
  Ekonomické parametry: Využití odpadního materiálu ze zpracování zvířecí srsti či peří ve formě hydrolyzátu se ukázalo jako vhodný materiál k sorpci kovů z odpadních vod a kalů. Nejvhodnější surovina je odpad z čistírny lůžkovin s vysokým podílem husího peří.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: hydrolyzate * aminoacids * metal ions
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324012
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  TN0100004801_V008.docx2583 KBAutorský postprintvyžádat
   
   
 8. 8.
  0547758 - BÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Přibyl, Pavel - Kubáč, David - Hrouzek, Pavel - Maléterová, Ywetta - Šolcová, Olga
  Funkční vzorek řasy obsahující polynenasycené mastné kyseliny a karotenoidy.
  [Functional sample of alga containing polyunsaturated fatty acids and carotenoids.]
  Interní kód: NCK TAČR, TN01000048/3 – V012 ; 2021
  Technické parametry: Obsah fukoxantinu 0,12% DW, průměrný obsah PUFA 7,88% DW
  Ekonomické parametry: Předpokládaná cena biomasy 250 EUR – 350 EUR za 1kg
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institucionální podpora: RVO:67985939 ; RVO:61388971 ; RVO:67985858
  Klíčová slova: biomass * biotechnology * fucoxanthin
  Obor OECD: Industrial biotechnology; Industrial biotechnology (MBU-M); Industrial biotechnology (UCHP-M)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326247
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Pribyl et al. 2021_funkcni vzorek.pdf02.8 MBAutorský postprintvyžádat
   
   
 9. 9.
  0547126 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Šolcová, Olga - Rousková, Milena - Šabata, Stanislav - Hanika, Jiří - Jandejsek, Z. - Fulín, T.
  Frakce hydrolyzátů s optimalizovaným obsahem osových proteinů TN01000048/01-V012.
  [Fraction of hydrolysates with optimized content of axial proteins TN01000048/01-V012.]
  Interní kód: hydrolyzát, osové proteiny ; 2021
  Technické parametry: Hydrolyzáty z kuřecího peří a zbytků skeletů po oddělení masa, byly posuzovány s ohledem na morfologii, proliferaci, viabilitu, metabolickou aktivitu a množství ECM u lidských chondrocytů. Každý test byl prováděn při koncentracích v rozsahu 5-20 % v kultivačním médiu.
  Ekonomické parametry: Z provedených experimentů vyplývá, že po testování deseti připravených funkčních vzorků hydrolyzátů, přičemž každý byl testován v pěti koncentracích, byl vyhodnocen jako nejvhodnější funkční vzorek s obsahem 20 % hydrolyzátu z drůbežího odpadního materiálu. Produkt je uplatnitelný jako chondroprotektivní přípravek pro zevní či perorální aplikaci.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: hydrolyzate * axial proteins * animal waste
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323464
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  TN0100004801_V012.docx01.8 MBAutorský postprintvyžádat
   
   
 10. 10.
  0546971 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Rousková, Milena - Šabata, Stanislav - Hanika, Jiří - Šolcová, Olga - Humešová, T. - Vávrová, K. - Weger, J.
  Stabilizované hnojivo z hydrolyzátu dle výsledku V002 TN01000048/01-V009.
  [Stabilized fertilizer from hydrolyzate according to result V002 TN01000048/01-V009.]
  Interní kód: hydrolyzát, hnojivo, stabilizace ; 2021
  Technické parametry: Stabilizátor na bázi kyseliny sorbové v rozsahu 0,5-1,5 % byl přidán do hydrolyzátu z odpadního materiálu po zpracování drůbeže pro prodloužení skladovatelnosti výsledného produktu. Testy probíhaly po dobu 6 měsíců, kdy byla zajištěna stabilita hydrolyzátu, aplikovatelného jako listové hnojivo pro potlačení jeho mikrobiální degradace.
  Ekonomické parametry: Experimenty prokázaly, že použití stabilizátorů na bázi kyseliny sorbové v koncentraci 0,5-1,5 hm.% v roztoku hydrolyzátu z živočišného odpadu má vysokou účinnost pro potlačení mikrobiální degradace funkčního vzorku, čímž se usnadní skladovatelnost a významně prodlouží životnost výsledného rostlinného hnojiva.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: hydrolysis * animal waste * fertilizer * stabilization
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323409
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  TN0100004801_V009.docx7779.2 KBAutorský postprintvyžádat
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.