Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0579400 - ÚMCH 2024 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Pánek, Jiří - Hrubý, Martin - Beneš, Hynek - Řeháček, Hynek - Ploc, Ondřej
  Radiačně odolný polymerní materiál se stálou průzračností.
  [Radiation-resistant polymer material with stable transparency.]
  Interní kód: RAMAT_IMC_ FV-02-RadResLucid ; 2023
  Technické parametry: Materiál byl připraven ve formě destiček a tělísek, které byly ozářeny neutrony, gama fotony, elektrony, protony a alfa částicemi v rozsahu dávek 0–1000 Gy. Byla pořízena fotodokumentace, z níž je patrné, že transparentnost materiálu pozorovatelná okem se po ozáření nemění. Změny transparentnosti byly kvantifikovány s využitím UV-Vis spektrofotometru, byly stanoveny spektrální závislosti transmise v rozsahu vlnových délek 400 až 1100 nm. V tomto rozsahu nedochází u ozářených vzorků k poklesu transmise na méně než 80 % původní hodnoty neozářeného vzorku. Po expozici neutrony, gama fotony a beta zářením dochází buď k mírnému poklesu nebo i zlepšení transmise v oblasti 400-500 nm, u protonů pozorujeme zlepšení průhlednosti v celém oboru měřeného spektra. Vzorky exponované dávkou 100 Gy byly podrobeny mechanickým testům metodou tříbodového ohybu, přičemž byly testovány parametry relevantní pro cílovou aplikaci: napětí v ohybu při lomu (flexural stress at break), deformace ohybem při lomu (flexural strain at break) a rázová houževnatost (Charpy). Mechanické vlastnosti neklesají pod 90 % původní hodnoty, v některých případech se mechanické vlastnosti po ozáření zlepšují – a to i násobně – díky dodatečnému síťování polymerních řetězců. Licenční smlouva nebyla uzavřena. Kontaktní osoba: Ing. Jiří Pánek, Ph.D., Heyrovského nám. 1888/2, 296 809 292, panek@imc.cas.cz
  Ekonomické parametry: Výsledek bude dále uplatněn jako materiál jedné z ochranných vrstev fotovoltaických panelů s potenciálním využitím v družicových systémech, případně na kosmických stanicích. Separátní komercionalizace výsledku prodejem výrobní licence třetí straně není primárně očekávána, neboť komercionalizaci by měl provádět hlavní řešitel daného projektu, ze kterého je vytvoření výsledku financováno. V případě poskytnutí licence třetí straně bude vyžadován licenční poplatek.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) FW01010564
  Institucionální podpora: RVO:61389013 ; RVO:61389005
  Klíčová slova: polymer * radiation resistance * transparency stability
  Obor OECD: Polymer science; Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect) (UJF-V)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0348527
   
   
 2. 2.
  0565701 - ÚMCH 2023 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Pánek, Jiří - Hrubý, Martin - Řeháček, Hynek - Divín, Jonáš
  Radiačně a voděodolný polymer pro použití v dozimetrii vysokých dávkových příkonů gama.
  [Radioresistant and waterproof polymer for use in dosimetry of high gamma dose rates.]
  Interní kód: RAMAT_IMC_FV-01-RadResPolym ; 2022
  Technické parametry: Optické vlastnosti vzorku byly hodnoceny ozařováním různými dávkami gama záření až do 1 MGy. Se zvyšující se dávkou se materiál postupně ztmavuje, což lze využít jako autodetekční indikátor integrální dávky akumulované polymerem. I přes změnu optických vlastností zůstávají klíčové vlastnosti pro zamýšlené dozimetrické aplikace neovlivněné. Materiál byl podroben mechanickým testům podle normy ISO178:2019 po ozáření dávkou 250 kGy. Po ozáření roste modul pevnosti v ohybu na 108,33 % hodnoty před ozářením. Tím se materiál stává křehčím a klesá jeho houževnatost na cca 90 % hodnoty před ozářením. Ve všech případech materiál splňuje zadaná kritéria pro mechanické vlastnosti, které neklesají pod 50 % původní hodnoty. Test nasákavosti byl proveden vážením materiálu před a po ponoření do vodní lázně na 24 h, která byla umístěna na třepačce. Test byl proveden jak u neozářeného, tak ozářeného (200 KGy) vzorku. Z přesného vážení vyplývá, že hmotnost materiálu po dlouhodobém ponoření zůstává beze změny (mění se o 0 %). Licenční smlouva nebyla uzavřena. Kontaktní osoba: Ing. Jiří Pánek, Ph.D., Heyrovského nám. 1888/2, 296 809 292, panek@imc.cas.cz
  Ekonomické parametry: Výsledek bude dále uplatněn ve funkčním vzorku detektoru ionizujícího záření pro radioterapii, detektor bude sloužit jako referenční detekční jednotka pro moderní radioterapeutické ozařovače. Separátní komercionalizace výsledku prodejem výrobní licence třetí straně není primárně očekávána, neboť komercionalizaci by mě provádět hlavní řešitel daného projektu, ze kterého je vytvoření výsledku financováno. V případě poskytnutí licence třetí straně bude vyžadován licenční poplatek.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) FW01010564
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: polymers * radiation hardness * water resistant electronics
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0337436
   
   
 3. 3.
  0539181 - ÚMCH 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Pechrová, Zdislava - Lobaz, Volodymyr - Hrubý, Martin
  Nanočástice fytátu vápenatého dopované železitými ionty jako NMR senzory bakteriosideroforů.
  [Calcium phytate nanoparticles doped with iron ions as NMR sensors of bacteriosiderophores.]
  Interní kód: CaIP610% ; 2021
  Technické parametry: Nanočástice fytátu vápenatého (CaIP6) pro in vitro monitorování bakteriálních sideroforů (BSP), důležitých determinantů virulence a patogenity, pomocí 31P nukleární magnetické rezonance (31P NMR). Fytát (myo-inositol-1,2,3,4,5,6-hexakisfosfát) je z velké části přítomen v rostlinách, je biologicky nerozložitelný, ale netoxický pro zvířata a lidi. Nanočástice CaIP6 byly dopovány paramagnetickými ionty Fe3+ (17,7 molárních %) rozšiřujícími signál magnetické rezonance 31P. Tyto dopované nanočástice o průměru 217±35 nm a zeta potenciálu -38,3 mV proto nejsou detekovatelné 31P NMR v prostředí neobsahujícím BSP, avšak v přítomnosti BSP je z nanočástic uvolňován ion Fe3+ a signál 31P se stane detekovatelný NMR. In vitro demonstrace tohoto uvolňování Fe3+ byla provedena s BSP deferoxaminem (DFO), během 54,6 min bylo DFO vychelatováno 90 % v nanočásticích přítomného železa. Vychelatování Fe3+ bylo také potvrzeno obnovením 31P NMR signálu.
  Ekonomické parametry: Zvýšení konkurenceschopnosti novým produktem a tím zvýšení obratu, výrobní cena 2850 Kč/g.
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTC19032
  Klíčová slova: 31P NMR sensor * phytate * nanoparticles * iron(III) * siderophore * deferoxamine
  Obor OECD: Pharmacology and pharmacy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316894
   
   
 4. 4.
  0539177 - ÚMCH 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Kolouchová, Kristýna - Groborz, Ondřej - Černochová, Zulfiya - Hrubý, Martin
  Polymerní nanočásticové theranostikum citlivé na změnu teploty a přítomnost reaktivních forem kyslíku sledovatelné 19F magnetickou rezonancí.
  [Thermo- and reactive oxygen species-responsive self-assembled polymer nanoparticle tracer for 19F magnetic resonance imaging theranostics.]
  Interní kód: HF1 ; 2021
  Technické parametry: Blokový kopolymer poly[N-(2-hydroxypropyl)methakrylamid]-block-poly[N-(2,2-difluorethyl) akrylamid] (hmotnostně střední molekulová hmotnost Mw hydrofilního bloku 8,68 kDa, disperzita 1,11, Mw kopolymeru 32,3 kDa, disperzita 1,22) s na reaktivní formy kyslíku (ROS) reagujícím monomerem N-[2-(N'-ferrrocenylamido)ethyl]akrylamidem (FcAEA) (0,49 ± 0,12 mol.%) v termoresponsivním bloku. Monomerní jednotka FcAEA je hydrofobní a diamagnetická v redukovaném elektroneutrálním (Fe(II), ferrocen) stavu, ale hydrofilní a paramagnetická v oxidovaném (Fe(III), ferroceniový kationt) stavu. Tuto vlastnost lze použít pro theranostické účely, protože vysoké hladiny ROS jsou typické pro nádorovou a zanícenou tkáň. V redukovaném stavu zůstávají tyto nanočástice samoasociované (s kritickou asociační koncentrací 14,1 ± 1,9 mg·L−1) s enkapsulovaným léčivem doxorubicinem, zatímco po oxidaci v ROS-bohatém nádoru nebo zanícené tkáni se léčivo uvolňuje a současně se mění magnetické vlastností ferrocenové části, což lze sledovat pomocí 19F-MRI.
  Ekonomické parametry: Zvýšení konkurenceschopnosti novým produktem a tím zvýšení obratu, výrobní cena 29200 Kč/g.
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTC19032
  Klíčová slova: thermoresponsivity * redox responsivity * reactive oxygen species * polymer * 19F MRI * drug delivery system * theranostics
  Obor OECD: Pharmacology and pharmacy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316893
   
   
 5. 5.
  0481839 - ÚMCH 2018 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Lobaz, Volodymyr - Hrubý, Martin - Petřík, M. - Nový, Z.
  Vícefázové zobrazovací činidlo pro onkologické aplikace založené na nanočásticích hydroxyapatitu pokrytých poly(2-ethyl-2-oxazolinem).
  [Multistage imaging agent for oncological appliactions based on hydroxyapatite nanoparticles coated with poly(2-ethyl-2-oxazoline).]
  Interní kód: HAP-PEOx5000-3 ; 2017
  Technické parametry: Hydroxyapatitové nanočástice povrchově modifikované poly(2-ethyl-2-oxazolinem) o molekulové hmotnosti 5000 Da s koncovou neridronátovou (6-amino-1-hydroxy-1-fosfonohexyl)phosphonovou) funkční skupinou pro prodlouženou cirkulaci v krevním řečišti. Akumulace v nádoru je dosaženo EPR efektem, poté je biodistribuce vizualizována radioznačeným činidlem s kostním cílením. Koloidní disperze ve vodě o koncentraci 15 mg/mL, hydrodynamický průměr Dh = 47±10 nm, 0,20 g poly(2-ethyl-2-oxazolin)-neridronátu na gram hydroxyapatitu.
  Ekonomické parametry: Zvýšení konkurenceschopnosti novým produktem a tím zvýšení obratu, výrobní cena 32400 Kč/g.
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NV16-30544A
  Klíčová slova: hydroxyapatite nanoparticles * poly(2-ethyl-2-oxazoline) * bone seeking agent * EPR effect * tumor imaging
  Obor OECD: Pharmacology and pharmacy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277328
   
   
 6. 6.
  0481837 - ÚMCH 2018 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Lobaz, Volodymyr - Hrubý, Martin - Petřík, M. - Nový, Z.
  Vícefázové zobrazovací činidlo pro onkologické aplikace založené na nanočásticích hydroxyapatitu pokrytých polyethylenoxidem.
  [Multistage imaging agent for oncological appliactions based on hydroxyapatite nanoparticles coated with poly(ethylene oxide).]
  Interní kód: HAP-PEG5000-5 ; 2017
  Technické parametry: Hydroxyapatitové nanočástice povrchově modifikované polyethylenoxidem o molekulové hmotnosti 5000 Da s koncovou neridronátovou (6-amino-1-hydroxy-1-fosfonohexyl)phosphonovou) funkční skupinou pro prodlouženou cirkulaci v krevním řečišti. Akumulace v nádoru je dosaženo EPR efektem, poté je biodistribuce vizualizována radioznačeným činidlem s kostním cílením. Koloidní disperze ve vodě o koncentraci 15 mg/mL, hydrodynamický průměr Dh = 84±22 nm, 0,23 g polyethylenoxid-neridronátu na gram hydroxyapatitu.
  Ekonomické parametry: Zvýšení konkurenceschopnosti novým produktem a tím zvýšení obratu, výrobní cena 38700 Kč/g.
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NV16-30544A
  Klíčová slova: hydroxyapatite nanoparticles * poly(ethylene oxide) * bone seeking agent * EPR effect * tumor imaging
  Obor OECD: Pharmacology and pharmacy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277327
   
   
 7. 7.
  0477732 - ÚMCH 2018 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Rabyk, Mariia - Hrubý, Martin - Jirák, D. - Gálisová, A. - Jirátová, M.
  Multimodální kontrastní látka na bázi glykogenu pro zobrazení magnetickou rezonancí a fluorescencí.
  [Multimodal glycogen-based contrast agent for simultaneous imaging with magnetic resonance and fluorescence.]
  Interní kód: GG-GdDOTA-Dy615 ; 2017
  Technické parametry: Glykogen modifikovaný T1 kontrastní látkou pro magnetickou rezonanci (gadolinitý komplex tetraazacyclododekan-1,4,7,10-tetraoctové kyseliny, 12,8 mikromol/g) a fluorescenčním barvivem Dyomics 615 (eta= 200 000 cm-1/M při 621 nm, 1,44 mikromol/g).
  Ekonomické parametry: Zvýšení konkurenceschopnosti novým produktem a tím zvýšení obratu, výrobní cena 35700 Kč/g.
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NV15-25781A
  Klíčová slova: contrast agent * diagnostic agent * polysaccharide
  Obor OECD: Pharmacology and pharmacy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0274279
   
   
 8. 8.
  0477731 - ÚMCH 2018 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Rabyk, Mariia - Hrubý, Martin - Jirák, D. - Jirátová, M.
  Fluorescenční kontrastní látka na bázi glykogenu hustě modifikovaná poly(2-methyl-2-oxazolinem).
  [Fluorescent glycogen-based contrast agent densely modified with poly(2-methyl-2-oxazoline).]
  Interní kód: GG_PMeOx_3_Ds ; 2017
  Technické parametry: Glykogen roubovaný poly(2-methyl-2-oxazolinem) o Mn(PMeOx) = 672 Da, PDI=1,11, 44 hmotnostní % roubů, 28 pmol/mg fluorescenční sondy dansylu.
  Ekonomické parametry: Zvýšení konkurenceschopnosti novým produktem a tím zvýšení obratu, výrobní cena 15500 Kč/g.
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NV15-25781A
  Klíčová slova: contrast agent * diagnostic agent * polysaccharide
  Obor OECD: Pharmacology and pharmacy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0274280
   
   
 9. 9.
  0477730 - ÚMCH 2018 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Rabyk, Mariia - Hrubý, Martin - Jirák, D. - Gálisová, A.
  Fluorescenční kontrastní látka na bázi glykogenu řídce modifikovaná poly(2-methyl-2-oxazolinem).
  [Fluorescent glycogen-based contrast agent sparsely modified with poly(2-methyl-2-oxazoline).]
  Interní kód: GG_PMeOx_1_Ds ; 2017
  Technické parametry: Glykogen roubovaný poly(2-methyl-2-oxazolinem) o Mn(PMeOx) = 672 Da, PDI=1,11, 4 hmotnostní % roubů, 74 pmol/mg fluorescenční sondy dansylu.
  Ekonomické parametry: Zvýšení konkurenceschopnosti novým produktem a tím zvýšení obratu, výrobní cena 16500 Kč/g.
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NV15-25781A
  Klíčová slova: contrast agent * diagnostic agent * polysaccharide
  Obor OECD: Pharmacology and pharmacy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0274282
   
   
 10. 10.
  0437155 - ÚMCH 2015 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Kučka, Jan - Hrubý, Martin - Zigmund, J. - Skácel, R.
  TPH na bázi Al-NH4ClO4 s nanokatalytickým systémem a značkovacím systémem.
  [Solid rocket propellent on the Al-NH4ClO4 basis with nanocatalytic system and tracer system.]
  Interní kód: Z13-081 ; 2014
  Technické parametry: Specifický impulz při expanzním poměru 70:1 = 2080 Ns/kg (15 MPa), rychlost hoření 140 mm/s, teplotní stabilita -50 - +60 °C, obsahuje značkovač na bázi oxidů lanthanoidů (0,1 hmotnostního procenta).
  Ekonomické parametry: Zvýšení konkurenceschopnosti novým produktem a tím zvýšení obratu, výrobní cena 388 Kč/kg.
  Grant CEP: GA TA ČR TA02010445
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: solid rocket propellent * ammonium perchlorate * aluminium
  Kód oboru RIV: JY - Střelné zbraně, munice, výbušniny, bojová vozidla
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240740
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.