Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0579611 - ÚMCH 2024 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Libánská, Alena - Etrych, Tomáš - Klener, P.
  Konstrukt CD-38 protilátky s monomethyl auristatinem E určený k léčbě hematologických malignit.
  [CD-38 antibody construct with monomethyl auristatin E intended for the treatment of hematological malignancies.]
  Interní kód: OL300-400 ; 2023
  Technické parametry: Jedná se o konstrukt anti-CD38 monoklonální protilátky s monomethyl auristatinem E připojeným pomocí enzymaticky štěpitelné spojky Val-Cit-PAB. Ve výsledném konstruktu je navázáno 5 molekul monomethyl autistatinu E na jednu molekulu monoklonální protilátky. Léčivo je na molekulu protilátky připojeno přes thiolové skupiny, které jsou do molekuly protilátky zavedeny mírnou redukcí. Díky tomu nedochází k ovlivnění vazebného místa protilátky a výsledný konstrukt je vysoce aktivní při dopravě léčiva k buňkám hematologických malignit. Díky vysoce specifické monoklonální protilátce je celý konstrukt zacílen na neoplastické buňky, kde dojde ke specifickému uvolnění léčiva pomocí lysosomálních enzymů. Osoba pro jednání: Tomáš Etrych, vedoucí Oddělení biolékařských polymerů
  Ekonomické parametry: Ekonomická zátěž spojená s hematologickými malignitami je má mnoho rozměrů. Zahrnuje náklady na léčbu, péči, dále dopady spojené se sníženou produktivitou práce, ztrátou příjmů a péčí o postižené jedince. Současná terapie využívá k léčbě buď terapii monoklonálními protilátkami, nebo léčbu nízkomolekulárními chemoterapeutiky. Využití samotných protilátek má poměrně dobrou účinnost, ale část pacientů nejeví dostatečnou odezvu. Navíc je jejich použití je spojeno s několika problémy: vedlejší účinky, imunitní reakce, vysoké náklady a vývoj rezistence. Výhodným řešením, které nabízí navýšení účinnosti léčby se jeví konstrukty anti-CD-38 monoklonální protilátky s navázaným vysoce toxickým léčivem monomethyl auristatiten E připojeným přes enzymaticky štěpitelnou spojku. Tato technologie nabízí cílenou dopravu léčiva, zvýšení účinnosti, zlepšení farmakokinetiky a snížení resistence, což by v souhrnu mělo vést k zvýšení efektivity léčby, omezení vedlejších účinků, snížení frekvence dávek a tím i ekonomické zátěže.
  Grant CEP: GA MŠMT LX22NPO5102
  Klíčová slova: monomethyl auristatin E * antibody drug conjugate * daratuzumab * antiCD38
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0348494
   
   
 2. 2.
  0578767 - ÚMCH 2024 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Bača, Ondrej - Chytil, Petr - Etrych, Tomáš - Urban, M. - Jurčeka, O.
  Polymerní konjugát pro dopravu 30-oxobetulinové kyseliny.
  [Polymer nanomedicine for delivery of 30-oxobetulinic acid.]
  Interní kód: OB5 ; 2023
  Technické parametry: Jedná se o konjugát vodorozpustného kopolymeru na bázi N-(2-hydroxypropyl)methakrylamidu obsahujícího primární amino skupiny s funkčním derivátem betulinové kyseliny obsahující aldehydovou skupinu. Reakcí primárních aminoskupin polymerního nosiče a aldehydové skupiny derivátu betulinové kyseliny vznikne vodorozpustný polymerní konjugát s obsahem léčiva až do 5 hm%. Polymerní konjugát s léčivem o velikosti okolo deseti nanometrům je vhodný pro intravenózní nebo intraperitoneální aplikaci, při které nedochází k systémové zátěži organismu. Léčivo je z nosiče pomalu uvolňováno během transportu krví nebo po vstupu do nádorové tkáně. Díky prodloužené cirkulaci polymerního nosiče a pasivní akumulaci v nádorové tkáni je tak zajištěna větší dostupnost léčiva a vyšší protinádorová účinnost. Po uvolnění léčiva dojde k postupnému vyloučení polymerního nosiče ledvinami z organizmu. Ani při opakovaném podání proto nedochází k akumulaci polymerního nosiče v těle. Osoba pro jednání: Tomáš Etrych
  Ekonomické parametry: Klasická chemoterapie pomocí nízkomolekulárních léčiv mívá řadu nevýhod. Špatná rozpustnost hydrofobních léčiv a omezená dostupnost účinné látky v postižené tkáni snižuje efektivitu léčby, nemluvě o případných vedlejších účincích léčby dané nespecifičností léčiv. Všechny tyto nevýhody vedou k navýšení ekonomických výdajů léčby, léčba nebývá dostatečně účinná, pacient zůstává po dlouhodou dobu v léčebném procesu a vedlejší účinky chemoterapeutických léčiv mohou způsobit významně snížený komfort pro pacienta a další vícenáklady pro zdravotní systém. Navázáním léčiva na polymerní nosič dochází k výraznému prodloužení cirkulaci léčiva v krvi a jeho pomalému uvolňování v krevním řečišti nebo v cílové nádorové tkáni. Tímto se významně navýší dostupnost léčiva během léčby a s tím spojená protinádorová účinnost. Přidanou hodnotou uvedeného systému je tedy zlepšení kvality života pacientů, zvýšení terapeutického účinku použitých léčiv, a tím i ušetření finančních prostředků, vynakládaných ze zdravotního pojištění.
  Grant CEP: GA MŠMT LX22NPO5102
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: polymeric carrier * HPMA copolymer * drug delivery * betulinic acid * derivative
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0347687
   
   
 3. 3.
  0574960 - ÚMCH 2024 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Libánská, Alena - Etrych, Tomáš
  Polymerní nanoléčiva s přepínatelnou velikostí pro pokročilou terapii revmatoidní arthritidy.
  [Size-switchable polymer-based nanomedicine in the advanced therapy of rheumatoid arthritis.]
  Interní kód: AL127 ; 2023
  Technické parametry: Polymerní systém složený z polymerního nosiče na bázi N-(2-hydroxypropyl)methakrylamidového kopolymeru (45 kg/mol, hydrodynamická velikost 9 nm) s derivátem dexamethasonu (DEX), 4-2-oxopropylbenzoát DEX (DEX-OPB), vázaným přes pH-senzitivní hydrazonovou vazbu a. Lineární vodorozpustný polymerní nosič obsahuje hydrazidové skupiny, které jsou využity pro navázání léčiva za vzniku pH-senzitivní vazby. Navázáním více než 6 váhových % DEX-OPB dojde ke zvýšení hydrodynamické velikosti polymerního systému (10 nm) nad hranici renálního limitu pro vyloučení nanoléčiva z organismu a významnému prodloužení doby cirkulace v organismu. Díky efektu zvýšené propustnosti zanícené tkáně dochází k cílené akumulaci polymerního terapeutika právě v postižené tkáni a nedochází k systémovému zatížení organismu. Po uvolnění léčiva z polymerního systému dojde ke snížení rozměru na původní velikost pod renálním limitem a následně jeho vyloučení z organismu. Při opakovaném podání nedochází k akumulaci polymerního nosiče v organismu. Osoba pro jednání: Tomáš Etrych, vedoucí Oddělení biolékařských polymerů
  Ekonomické parametry: Revmatoidní artritida (RA) má významný socioekonomický dopad, vysokou prevalenci a výrazně omezuje kvalitu života pacientů. V pokročilých případech představuje RA životu nebezpečné onemocnění, často spojené s předčasným úmrtím. Tato situace nese významné ekonomické náklady v podobě vyčerpávající a drahé zdravotní péče a snížení produktivity postiženého jedince. Momentálně je dlouhodobá léčba prováděna pomocí protizánětlivých léků, které však řeší pouze symptomy RA. Tato léčba bohužel často nevede k úplnému uzdravení člověka a často způsobuje velmi závažné vedlejší účinky. Výzkum a vývoj nových nanoléčiv nabízí novou perspektivu v řešení této problematiky. Tyto systémy umožňují efektivní a bezpečný transport léčiv přímo k místu zánětu. Díky nanoléčivům by bylo možné zkrátit dobu léčby a dosáhnout požadovaného účinku s menšími a méně frekventovanými dávkami zatěžující organismus. Dále využití těchto nanoléčiv by mělo přinést snížení nákladů na léčbu, což by znamenalo významné úspory pro zdravotní pojištění.
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NU20-08-00255
  Klíčová slova: polymer * anti-inflammatory effect * dexametrasone
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0344919
   
   
 4. 4.
  0571251 - ÚMCH 2024 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Etrych, Tomáš - Pola, Robert - Grosmanová, Eliška - Karabínoš, P.
  pH-senzitivní polymerní sonda aktivně směrovaná k EGF receptorům pro fluorescenčně naváděnou endoskopickou chirurgii.
  [pH-sensitive polymeric nanoprobe actively targeted to EGF receptors for fluorescence-guided endoscopic surgery.]
  Interní kód: PZ129 ; 2023
  Technické parametry: Vzorek je směrovaná polymerní sonda na bázi kopolymeru N (2 hydroxypropyl)methakrylamidu (HPMA) s navázaným fluoroforem Cy7. Směrující oligopeptid YHWYGYTPQNVI (peptid GE-11) je v sondě zodpovědný za aktivní směrování k EGF receptorům na nádorových buňkách. Druhou komponentou je značka Cy7, která je k polymernímu nosiči připojena pH-senzitivní hydrazonovou vazbou, pomalu hydrolyzovanou v neutrálním pH (krevní řečiště) a rychle hydrolyzovatelnou v kyselém pH (prostředí nádoru). Sonda využívá efektu zhášení, kdy se po navázání na polymer se díky interakcím molekul fluoroforů mezi sebou zháší jejich fluorescence. Při cirkulaci v krevním řečišti jsou fluorofory ve zhasnuté formě a po volnění z polymerního nosiče v kyselém prostředí nádorové tkáně jsou odštěpeny a fluorescence je plně reaktivována. Výsledná polymerní sonda byla připravena navázáním peptidu GE-11 na polymerní prekurzor za využití „click“ chemie a zároveň navázáním derivátu Cy7 pomocí pH-senzitivní hydrazonové vazby. Osoba pro jednání: Tomáš Etrych, vedoucí Oddělení biolékařských polymerů.
  Ekonomické parametry: Nádory hlavy a krku jsou šestým nejčetnějším typem rakovinného onemocnění. I v současné medicíně je léčba primárně založena na chirurgickém odstranění nádoru s následnou adjuvantní chemoterapií cytostatiky. Klíčovou roli v chirurgické resekci nádorů hlavy a krku hraje dostatečná radikalita zákroku, tedy odstranění celé masy tumoru, a to i za cenu odstranění zdravých částí tkáně v blízkém okolí, což však přináší rizika trvalých následků (poruchy polykání, fonace či artikulace). Z tohoto důvodu je v poslední době zvýšená pozornost věnovaná navigované chirurgii. Využití pH-senzitivních fluorescenčních sond aktivně směrovaných přímo do nádorové tkáně dokáže zvýšit přesnost chirurgického výkonu a tím zmenšit resekční okraj. To vede k většímu zachování zdravé tkáně v okolí a snížení počtu trvalých následků a počtu recidivujících nádorů. V důsledku toho dojde ke snížení nákladů z veřejného pojištění nutných pro následnou rekonvalescenci pacientů, nebo onkologickou péči při recidivách.
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NU21-08-00280
  Klíčová slova: targeted polymer carrier * endoscopic surgery * probe
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0342524
   
   
 5. 5.
  0570728 - ÚMCH 2024 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Etrych, Tomáš - Pola, Robert - Grosmanová, Eliška - Karabínoš, P.
  pH-senzitivní polymerní sonda pro fluorescenčně naváděnou endoskopickou chirurgii.
  [pH-sensitive polymeric nanoprobe for fluorescence-guided endoscopic surgery.]
  Interní kód: DH38 ; 2023
  Technické parametry: Vzorkem je polymerní sonda na bázi kopolymeru N (2 hydroxypropyl)methakrylamidu s navázaným fluoroforem Cy7, který byl k polymernímu nosiči připojen pH-senzitivní hydrazonovou vazbou, štěpitelnou v kyselém prostředí nádoru. Polymerní sonda je navržena tak, že její fluorescence je významně ponížena ve formě polymerní sondy, a po uvolnění fluoroforu ze sondy v nádorové tkáni dojde k významné aktivaci signálu. Polymerní prekurzor byl připraven řízenou RAFT kopolymerací. Připravený polymer má úzkou distribuci molárních hmotností, která byla stanovena pomocí SEC. Výsledná polymerní sonda byla připravena navázáním derivátu Cy7 na připravený polymerní prekurzor za vzniku pH-senzitivní hydrazonové vazby mezi těmito molekulami. Sonda neuvolňuje fluorofor během cirkulace v krevním řečišti, naopak po poklesu pH v rámci nádorové tkáně dochází k významnému nárůstu fluorescence, která může být využita pro navigovanou chirurgii. Polymerní sonda má hydrodynamickou velikost, která umožňuje její akumulaci v pevných nádorech. Osoba pro jednání: Tomáš Etrych, vedoucí Oddělení biolékařských polymerů
  Ekonomické parametry: Současná léčba nádorů hlavy a krku je založena na chirurgickém odstranění nádoru následovaném chemoterapeutickým doléčením. Klíčovou rolí při úspěšné resekci nádoru je odstranění veškerých nádorových buněk, což je často dosahováno i při riziku odebrání okolní zdravé tkáně. V těchto případech může být tato radikální resekce spojena s riziky trvalých následků (poruchy polykání, fonace či artikulace). V poslední dekádě je zvýšená pozornost věnována navigované chirurgii, která by mohla významně přispět k úspěšnosti odstranění nádorové masy bez nutnosti odebírání zdravé okolní tkáně. Ekonomický parametr výsledku spočívá v navýšení přesnosti chirurgie s využitím pH-senzitivních sond, u nichž je fluorescenční signál aktivován v nádoru. Zvýšení účinnosti chirurgického odstranění při zachování funkce okolních zdravých orgánů je hlavním ekonomickým benefitem, který povede ke snížení nákladů z veřejného pojištění nutných pro následnou onkologickou léčbu recidivujících nádorů nebo na rekonvalescenci pacientů po zákroku.
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NU21-08-00280
  Klíčová slova: polymer carrier * endoscopic surgery * probe
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0342069
   
   
 6. 6.
  0566383 - ÚMCH 2023 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Frejková, Markéta - Randárová, Eva - Etrych, Tomáš
  Polymerní konjugát hydrazidu kyseliny salicylové s řízeným uvolňováním léčiva pro léčbu zánětlivých onemocnění.
  [Salicyloyl hydrazide enriched polymer conjugate with controlled release for the treatment of inflammatory diseases.]
  Interní kód: MB295 ; 2022
  Technické parametry: Polymerní protizánětlivé léčivo je složeno z polymerního nosiče na bázi vodorozpustného N-(2-hydroxypropyl)methakrylamidového kopolymeru a hydrazidu kyseliny salicylové jako protizánětlivého léčiva. Polymerní nosič obsahuje keto skupiny, které slouží k navázání hydrazidu salicylové kyseliny za vzniku pH-senzitivní hydrazonové vazby. Takto vzniklé polymerní protizánětlivé léčivo obsahuje kolem 4 hm.% léčiva a díky své velikosti 25-30 kDa je bezpečně vylučitelný z organismu. Díky velké molekulové hmotnosti polymerního léčiva oproti léčivu nízkomolekulárnímu dochází k prodloužené cirkulaci v organismu a zabrání se tak předčasné eliminaci léčiva z těla. Velká molekulová hmotnost a vlastnosti zánětlivé tkáně dále umožňují zvýšenou akumulaci v oblasti zánětu, kde poté dojde vlivem změny pH k uvolnění navázaného léčiva a následného vyloučení polymerního nosiče z organismu. Tyto vlastnosti polymerního léčiva umožní efektivní léčbu za použití menšího množstvím léčiva se sníženou pravděpodobností vedlejších účinků. Osoba pro jednání: Tomáš Etrych, vedoucí Oddělení biolékařských polymerů
  Ekonomické parametry: Zánětlivá onemocnění, ať už lokální, či systémová, představují velký medicínský i socioekonomický problém v celosvětové populaci. Až život ohrožující situace může nastat v případě, kdy je pacient postižen systémovým zánětem např. po operaci, a běžná antiflogistika selhávají. Pomoci by mohla nová polymerní protizánětlivá léčiva, která mají řadu výhod ve srovnání s nízkomolekulárními léčivy, a to zejména prodlouženou cirkulaci léčiva v organismu, možnost akumulace přímo v místě zánětu a často s tím související nižší dávkování léčiva. Polymerní protizánětlivá léčiva by tedy mohla urychlit a zefektivnit léčbu pacientů bez rizika vzniku nežádoucích vedlejších účinků. Díky možnosti podání nižší léčebné dávky v méně častých intervalech při zachování stejné efektivity léčby zánětu klesne i spotřeba léčiv. Využití polymerních léčiv by mimo jiné mohlo vést ke zlevnění celé léčby pacientů včetně snížení rizika hospitalizace.
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NU20-08-00255
  Klíčová slova: polymer * anti-inflammatory effect * salicyloyl hydrazide
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0337823
   
   
 7. 7.
  0541693 - ÚMCH 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Etrych, Tomáš - Kudláčová, Júlia - Randárová, Eva
  Polymerní konjugát léčiva dexametazon s protilátkou infliximab pro zesílenou léčbu místně lokalizovaných zánětlivých onemocnění.
  [Polymeric conjugate of dexamethasone with antibody infliximab for improved treatment of localized inflammatory diseases.]
  Interní kód: JUK-38 ; 2021
  Technické parametry: Předkládaný funkční vzorek je polymerní konjugát nesoucí dva typy léčiv využívaných při léčbě zánětlivých onemocnění. Jedná se o konjugát protilátky infliximab, na jejíž molekule jsou navázané hydrofilní kopolymerní řetězce na bázi (N-(2-hydroxypropyl)methakrylamid)u (HPMA), na kterých jsou přes pH senzitivní hydrazonovou vazbu navázané molekuly léčiva dexametazonu. Pomocí RAFT polymerace se připraví kopolymer s azidovou skupinou na jednom konci řetězce a hydrazidovými skupinami podél řetězce. Léčivo dexametazon je navázáno na polymer přes hydrazonovou vazbu a koncová skupina je modifikována na maleimid, který je v dalším kroku využitý pro vazbu na částečně redukovanou protilátku infliximab. Samotný polymerní konjugát byl charakterizován z hlediska obsahu dexametazonu, molární hmotnosti konjugátu a počtu polymerních řetězců vázaných na infliximab. Funkčnost infliximabu byla ověřena pomocí modifikace Human TNF-α ELISA kitu, který prokázal, že vazebná aktivita protilátky není ovlivněna vazbou polymerů. Osoba pro jednání: Tomáš Etrych, vedoucí Oddělení biolékařských polymerů
  Ekonomické parametry: Syntetický glukokortikoid dexametazon je důležitým léčivem, které se podává pacientům trpícím různými revmatickými a autoimunitními onemocněními. Svými protizánětlivými účinky potlačuje nežádoucí reakci imunitního systému, což vede ke zlepšení kvality života. Nicméně poměrně často dochází k tomu, že tato konvenční léčba nemá dostatečnou odezvu anebo způsobuje mnoho závažných vedlejších účinků. V tomto případě je často další volbou biologická léčba pomocí monoklonálních protilátek, jako je infliximab. S cílem potlačit nežádoucí vedlejší účinky obou terapií, a to jak kortikosteroidní, tak biologické, a současně s cílem zesílit účinek léčby pomocí synergického účinku kombinace těchto léčiv, byl navržen a připraven polymerní konjugát dexametazonu s infliximabem. Výhodou tohoto konjugátu je jeho zvýšená akumulace v místě zánětu, čím se snižuje potřeba podání vysokých a častých dávek pro dosáhnutí remise zánětlivého onemocnění. Použití takového nanoterapeutika by vedlo k výraznému snížení nákladů na léčbu pacientů.
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NU20-08-00255
  Klíčová slova: polymer conjugate * treatment of inflammation * active and passive targeting
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319786
   
   
 8. 8.
  0541654 - ÚMCH 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Libánská, Alena - Randárová, Eva - Etrych, Tomáš
  Polymerní konjugát dexamethasonu s řízeným uvolňováním léčiva v zánětlivých tkáních.
  [Polymer-dexamethason conjugate with conntrolled release in inflammed tissues.]
  Interní kód: AL29-DEX-OPB ; 2021
  Technické parametry: Polymerní konjugát s dexamethasonem vázaným přes pH-senzitivní spojku je složen z polymerního nosiče na bázi N-(2-hydroxypropyl)methakrylamidového kopolymeru a derivátu dexamethasonu. Lineární vodorozpustný polymerní nosič obsahuje hydrazidové skupiny, které jsou využity pro navázání esterového derivátu dexametasonu s kyselinou 4-(2-oxopropyl) benzoovou za vzniku pH-senzitivní hydrazonové vazby. Polymerní konjugát, nanoléčivo, o velikosti 9 nm s obsahem léčiva mezi 5-6 wt. % je vhodný pro intravenózní i intraperitoneální aplikaci. Díky efektu zvýšené propustnosti zanícené tkáně, která je charakteristická pro záněty, dochází k cílené akumulaci polymerního terapeutika právě v postižené tkáni. Tím pádem nedochází k systémové zátěži organismu. Po uvolnění léčiva z konjugátu nastává návrat polymerního nosiče do krve a následně jeho vyloučení z organismu renální cestou. Tedy i při opakovaném podání nedochází k akumulaci polymerního nosiče v organismu. Osoba pro jednání: Tomáš Etrych, vedoucí Oddělení biolékařských polymerů
  Ekonomické parametry: Chronická zánětlivá onemocnění mají podstatný socio-ekonomický dopad, vysokou prevalenci, výrazně omezují kvalitu života, často vedou k velmi těžkým postižením a mohou být nezřídka následována předčasnou smrtí. Jedinou možností léčby je dlouhodobé podávání protizánětlivých léků, které převážně řeší symptomy onemocnění, ale neřeší jeho podstatu. Dlouhodobé podávání nízkomolekulárních protizánětlivých léčiv bohužel obvykle nevede k úplnému vyléčení pacienta a léčba bývá doprovázena vážnými vedlejšími účinky. Řešení výše zmíněných problémů nabízí vývoj nových protizánětlivých látek založených na tzv. nanoléčivech. Tato nanoléčiva slouží jako efektivní a bezpečný způsob, jak dopravit léčivo přímo do postiženého místa zánětu. Díky využití zmíněných nanoléčiv bude možné léčbu zkrátit i za použití nižších a méně častých léčebných dávek dosáhnout požadovaného efektu. Využití nových nanomateriálů by tedy mělo vést ke zlevnění celé léčby, což představuje nemalou úsporu prostředků vynakládaných ze zdravotního pojištění.
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NU20-08-00255
  Klíčová slova: polymer * anti-inflammatory effect * dexametrasone
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319787
   
   
 9. 9.
  0535132 - ÚMCH 2021 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Kostka, Libor - Kotrchová, Lenka - Etrych, Tomáš
  Hvězdicovité polymerní léčivo na bázi biodegradovatelného dendritického jádra a hydrofilního polymeru se zvýšeným záchytem v pevných nádorech.
  [Star like polymer nanotherapeutics based on biodegradable dendritic core and hydrophilic polymer tailored for high uptake in solid tumors.]
  Interní kód: KLK-20-DOX ; 2020
  Technické parametry: Hvězdicovitý vodorozpustný polymerní nosič se skládá z poly(N-(2-hydroxypropyl)methakrylamid)ového kopolymeru s hydrazidem aminohexanové kyseliny a polyesterového jádra 2,2-bis(methylol)propionové kyseliny dendritické struktury. Umí cíleně dopravit do pevného nádoru až 12 hm% léčiva Doxorubicinu aniž by ztratil charakter plně rozpustného systému. Konjugát o velikosti 10 – 30 nm je vhodný pro intravenózní aplikaci, při které v tomto případě nedochází k systémové zátěži organismu. Léčivo je z nosiče uvolňováno pouze v nádorové tkáni díky poklesu hodnoty pH. Díky efektu zvýšené propustnosti a zádrže, charakteristickému a specifickému pro pevné nádory, dochází k cílené akumulaci polymerního léčiva právě v nádorové tkáni. Po dopravě léčiva do nádorové tkáně dochází k návratu polymerního nosiče do krve, kde dojde k jeho postupné degradaci na fragmenty vylučitelné ledvinami z organizmu. Takže ani při opakovaném podání nedochází k akumulaci polymerního nosiče v organizmu. Osoba pro jednání: Tomáš Etrych
  Ekonomické parametry: Vedlejší účinky klasické chemoterapie v protinádorové terapii, založené na nízkomolekulárních léčivech, mohou vést u pacientů k závažnému poškození organismu způsobujícímu další ekonomické výdaje. Při systémovém podání cytostatika dochází k velmi nízké specifické akumulaci v nádoru. A výraznému postižení zdravých orgánů. Navázáním cytostatika na polymerní nosič dochází k cirkulaci léčiva v neaktivní formě, a tudíž k téměř nulové zátěži zdravých orgánů. Díky efektu zvýšené propustnosti a zádrže, charakteristickému a specifickému pro pevné nádory, dochází k cílené akumulaci polymerního léčiva právě v nádorové tkáni. Hvězdicovité polymerní léčiva mají výrazně vyšší akumulaci v nádorové tkáni než pouze lineární polymerní léčivo. Přidanou hodnotou uvedeného systému je tedy zlepšení kvality života pacientů, zvýšení terapeutického účinku použitých léčiv, a tím i ušetření finančních prostředků, vynakládaných ze zdravotního pojištění.
  Grant CEP: GA MŠMT(CZ) LTAUSA18083
  Klíčová slova: star-like polymer carrier * HPMA * doxorubicin
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313225
   
   
 10. 10.
  0535128 - ÚMCH 2021 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Kotrchová, Lenka - Kostka, Libor - Etrych, Tomáš
  Hvězdicovitý polymerní konjugát na bázi biodegradovatelného dendritického jádra a hydrofilního polymeru pro citlivou diagnostiku pevných nádorů.
  [Star like polymer conjugates based on biodegradable dendritic core and hydrophilic polymer tailored for sensitive diagnostic of solid tumors.]
  Interní kód: KLK-6-DFX ; 2020
  Technické parametry: Hvězdicovitý vodorozpustný polymerní nosič se skládá z poly(N-(2-hydroxypropyl)methakrylamid)ového kopolymeru s hydrazidem aminohexanové kyseliny a polyesterového jádra 2,2-bis(methylol)propionové kyseliny dendritické struktury. Hydrazid je modifikován chelátorem deferoxaminem, vhodným pro komplexaci např. 89Zr. Tento radioizotop je hojně využíván v pozitronové emisní tomografii pro diagnostiku solidních nádorů. Konjugát o velikosti 10 – 30 nm je vhodný pro intravenózní aplikaci, při které v tomto případě nedochází k systémové zátěži organismu. Díky efektu zvýšené propustnosti a zádrže, charakteristickému a specifickému pro pevné nádory, dochází k cílené akumulaci polymerního diagnostika právě v nádorové tkáni. Po nějaké době, v závislosti na typu konjugátu, dochází k návratu polymerního nosiče do krve, kde dojde k jeho postupné degradaci na fragmenty vylučitelné ledvinami z organizmu. Takže ani při opakovaném podání nedochází k akumulaci polymerního nosiče v organizmu. Osoba pro jednání: Tomáš Etrych
  Ekonomické parametry: Nádorová onemocnění stále patří mezi nejčastější příčiny úmrtí. Podmínkou úspěšné léčby je včasná a přesná diagnostika nádoru. Odhalení onemocnění v pozdější fázi nejen snižuje šance pacienta na přežití, ale také zvyšuje ekonomickou náročnost celé léčby. První volbou u léčby primárních nádorů je totiž jejich chirurgické odstranění. Mezi nejmodernější způsoby diagnostické metody patří využití zobrazovacích metod. Nynější zobrazovací metody používají nízkomolekulární kontrastní látky, které často nemají dostatečný kontrast mezi zdravou a nádorovou tkání. Při použití hvězdicovitého polymerního konjugátu, dochází k jeho zvýšené akumulaci specificky v nádoru a tím se zvyšuje i kontrast, tedy i přesnost, diagnostické metody. Díky této specificitě je možné použít menší množství kontrastní látky s lepším výsledkem než v případě nízkomolekulární látky. To vede ke zlevnění celého diagnostického postupu a následně i celé léčby, což představuje nemalou úsporu prostředků vynakládaných ze zdravotního pojištění.
  Grant CEP: GA MŠMT(CZ) LTAUSA18083
  Klíčová slova: star-like polymer carrier * HPMA * tumor diagnostics
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313226
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.