Počet záznamů: 1  

The origin, evolution and proposed stabilization of the terms "genome size' and 'C-value' to describe nuclear DNA contents

 1. 1.
  0030645 - ÚEB 2006 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Greilhuber, J. - Doležel, Jaroslav - Lysák, Martin - Bennett, M. D.
  The origin, evolution and proposed stabilization of the terms "genome size' and 'C-value' to describe nuclear DNA contents.
  [Původ, vývoj a návrh na kodifikaci termínů „velikost genomu“ a „C hodnota“ pro charakterizaci obsahu jaderné DNA.]
  Annals of Botany. Roč. 95, č. 1 (2005), s. 255-260. ISSN 0305-7364
  Grant CEP: GA ČR GA522/03/0354
  Grant ostatní:Austrian Science Fund(AT) P14607-B03
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: genome size * C-value * Cx-value
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 2.665, rok: 2005

  Background Perusing the literature on nuclear 'genome size' shows that the term is not stabilized, but applied with different meanings. It is used for the DNA content of the complete chromosome complement (with chromosome number n), for which others use 'C-value', but also for the DNA content of the monoploid chromosome set only (with chromosome number x). Reconsideration of the terminology is required. Aim Our purpose is to discuss the currently unstable usage of the terms 'genome size' and 'C-value', and to propose a new unified terminology which can describe nuclear DNA contents with ease and without ambiguity. Proposals We argue that there is a need to maintain the term genome size in a broad sense as a covering term. because it is widely understood, short and phonetically pleasing. Proposals are made for a unified and consensual terminology. In this, 'genome size' should mean the DNA content based on chromosome number x and n, and should be used mainly in a general sense. The necessary distinction of the kinds of genome sizes is made by the adjectives 'monoploid' and the neology 'holoploid'. 'Holoploid genome size' is a shortcut for the DNA content of the whole chromosome complement characteristic for the individual (and by generalization for the population, species, etc.) irrespective of the degree of generative polyploidy, aneuploidies, etc. This term was lacking in the terminology and is for reasons of linguistic consistency indispensable. The abbreviated terms for monoploid and holoploid genome size are, respectively, Cx-value and C-value. Quantitative data on genome size should always indicate the C-level by a numerical prefix, such as 1C, 1Cx, 2C, etc. The proposed conventions cover general fundamental aspects relating to genome size in plants and animals, but do not treat in detail cytogenetic particularities (e.g. haploids, hybrids, etc.) which will need minor extensions of the present scheme in a future paper.

  Přehled publikací o velikosti jaderného genomu ukazuje, že tento termín není ustálený a je používaný v různých významech. Je používaný k označení obsahu DNA chromozomálního komplementu (s počtem chromozómů n), pro který jiní používají termín „C hodnota“, ale také pro obsah DNA monoploidní sádky chromozómů (s počtem chromozómů x). Tato situace vyžaduje přehodnocení stávající terminologie. Cílem tohoto příspěvku je rozbor v současnosti neustáleného používání termínů „velikost genomu“ a „C hodnota“ a navrhnout novou sjednocující terminologii, která umožní snadno a jednoznačně charakterizovat obsah DNA. Dokládáme, že je potřeba zachovat termín „velikost genomu“ v širším smyslu slova jako souhrnný termín a to proto, že je obecně srozumitelný, krátký a dobře zní. Podáváme návrh na jednotnou a přijatelnou terminologii. Podle našeho návrhu termín „velikost genomu“ znamená obsah DNA vztažený k počtu chromozómů x a n, a je používaný ve všeobecném významu. Nezbytné rozlišení typů „velikosti genomu“ je dosaženo přídavnými jmény „monoploidní“ a novotvarem „holoploidní“. „Holoploidní velikost genomu“ je krátký termín pro obsah DNA chromozomálního komplementu, který je charakteristický pro individuum (a obecně populaci, druh, atd.) bez ohledu na ploidii, aneuploidii, atd. Tento termín ve stávající terminologii dosud chyběl a z důvodu jazykové konzistentnosti je nezbytný. Zkrácené termíny pro monoploidní a holoploidní velikost genomu jsou „Cx hodnota“ a „C hodnota“. Kvantitativní údaje o velikosti genomu by měly vždy obsahovat údaje o úrovni C hodnoty předčíslím, např. 1C, 1Cx, 2C, atd. Navrhovaná terminologie zahrnuje obecné a základné aspekty vztahující se k velikosti genomu u rostlin a živočichů, ale podrobně se nezabývá cytogenetickými zvláštnostmi (např. haploidy, hybridy, atd.), které budou vyžadovat rozšíření navrhované terminologie v budoucí publikaci.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0120373