Počet záznamů: 1  

Field inoculation of Alnus glutinosa with mycorrhizal fungi for phytorestoration of highly alkaline anthropogenic sediments

  1. 1.
    OLIVIERA, R. S., CARVALHO, M. F., DODD, J. C., VOSÁTKA, Miroslav, CASTRO, P. M. L. Field inoculation of Alnus glutinosa with mycorrhizal fungi for phytorestoration of highly alkaline anthropogenic sediments. In: FELDMANN, F., KAPULNIK, Y., BAAR, J, eds. Mycorrhiza Works. Braunschweig: Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft, Braunschweig, 2008, s. 298-295. ISBN 978-3-941261-01-3.
Počet záznamů: 1