Počet záznamů: 1  

Praha archeologická

 1. 1.
  0471441 - ARÚ 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Boháčová, Ivana
  O přírodninách, georeliéfu, životním prostředí i stravě někdejších obyvatel Prahy.
  [On the products of nature, georelief, environment and diet of the former inhabitants of Prague.]
  Praha archeologická. Praha: Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, 2016 - (Boháčová, I.; Šmolíková, M.), s. 187-189. Archaeologica Pragensia, Supplementum, 3. ISBN 978-80-87828-19-9
  Grant CEP: GA MK(CZ) DF13P01OVV014
  Klíčová slova: archaeology * archeobotany * archeogeology * Prague * interdisciplinary research
  Obor OECD: Archaeology

  V pražské archeologii se geologické a botanické obory ve větší míře prosadily až v posledních desetiletích minulého století. Jsou nepostradatelnými pomocníky při objasňování archeologicky studovaných situací tam, kde se se stopami činnosti člověka prolíná vliv přirozených přírodních jevů. Geologické obory jsou nejtradičnější platformou mezioborového studia archeologických pramenů. Zasahují do mnoha oblastí pražské archeologie a škála možností jejich využívání se stále rozšiřuje. Výchozím tématem pro studium archeologické lokality je rekonstrukce původního georeliéfu. Jeho rozmanitost je v Praze důvodem pro odlišný moment počátků i funkce jednotlivých částí města a proces jejich postupného osídlování. Rostlinným makrozbytkům z historického jádra Prahy začala být soustavnější pozornost věnována až od počátku 70. let 20. století souběžně s nárůstem záchranného výzkumu v centru Prahy. O něco později začaly být systematicky shromažďovány vzorky k pylovým analýzám a objevily se pokusy o srovnání výpovědi obou typů nálezů, klíčové pro vyhodnocení životního prostředí v zázemí lokality.

  In Prague archaeology, geological and botanical sciences made their breakthrough in the final decades of the previous century. There are a valuable helper when trying to clarify archaeologically investigated situations where traces of human activities are interwoven with the influence of natural phenomena. Geological sciences are the most traditional platform for a interdisciplinary study of archaeological sources. They become involved in many areas of Prague archaeology and the scope of their employment is even wider. The point of departure for the study of an archaeological site is the reconstruction of its original georelief. Its diversity in Prague is the reason for the differing times of origin, various functions of the individual parts of the city, and the process of their gradual settlement. Plant macro-remains from the historic core of Prague have been subjected to intense research since the 1970s onwards, with the intensification of rescue excavations in Prague's centre. Later, samples for pollen analysis began to be collected systematically as well and there were attempts to compare the testimony of both types of findings, which are essential for the evaluation of the environment in the hinterland of a site.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0268874

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.