Počet záznamů: 1  

Migrace : historie a současnost

 1. 1.
  0470967 - EÚ 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Uherek, Zdeněk
  Migrace v moderní historii.
  [Migration in modern history.]
  Ostrava: Občanské sdružení PANT, 2016. Moderní dějiny. ISBN 978-80-905942-9-6. In: Migrace : historie a současnost. Ostrava: Občanské sdružení PANT, 2016, s. 13-29. ISBN 978-80-905942-9-6
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/13
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: migration * emigration * immigration * history of migration
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  V kapitole je věnována pozornost osmi migračním kauzám. Jejím cílem je ukázat, že současné migrační pohyby mají určitou historickou logiku, že se migrační směry a proudy v čase mění a že jejich průběh je dočasný. Prvním velkým migračním pohybem, který je zde popsán, je kolonizace v jejích různých podobách a migrační pohyb ze západních a centrálních částí Evropy do dalších světových destinací. Tento základní migrační pohyb, který v Evropě převládá od středověku až do období po druhé světové válce však probíhal paralelně s řadou dalších dílčích migračních pohybů a epizod, které hrály v životě jednotlivců i velkých skupin obyvatelstva významnou roli. Kapitola mimo jiné ukazuje, že řada kolonizačních aktivit se ukázala z dlouhodobého hlediska jako problematická, ba přímo neúspěšná a že migrační pohyby provázejí doby blahobytu i ty nejtemnější stránky lidské historie. Kapitola též ukazuje, že střední Evropa zažila už řadu pozoruhodných migračních událostí s významnými důsledky týkajících se stávajícího převládajícího náboženství, hmotného kulturního dědictví, městské tradice, či technologických inovací. Kapitola ústí do migračních kauz po druhé světové válce.

  The chapter pays attention to eight migration cases. Its aim is to show that the current migratory movements have a certain historical sense and that the migration trends and currents change over time, while their course is temporary. The first great migratory movement described in this publication is colonization in its various forms and the migratory movement from the western and central parts of Europe to other world destinations. This fundamental migratory movement which prevails in Europe from the High Middle Ages to the period after the Second World War took place in parallel with a number of partial migratory movements and episodes that played an important role in the life of individuals and large groups. The chapter shows that a number of colonization activities proved problematic or even unsuccessful in the long run and that migratory movements accompany periods of prosperity as well as the darkest sides of human history. The chapter also shows that Central Europe has seen a number of remarkable migration events with significant implications related to the current predominant religion, material cultural heritage, urban tradition and technological innovations. The chapter culminates in migration cases after World War II.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269630

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.