Počet záznamů: 1  

Photodissociation of Hydrogen Iodide on the Surface of Large Argon Clusters: The Orientation of the Librational Wave Function and the Scattering from the Cluster Cage

 1. 1.
  0101130 - UFCH-W 20040139 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Slavíček, Petr - Jungwirth, Pavel - Lewerenz, M. - Nahler, N. H. - Fárník, M. - Buck, U.
  Photodissociation of Hydrogen Iodide on the Surface of Large Argon Clusters: The Orientation of the Librational Wave Function and the Scattering from the Cluster Cage.
  [Fotodisociace iodidu vodíku na povrchu velkých klastrů argonu: Orientace librační vlnové funkce a rozptylu z klastrové klece.]
  Journal of Chemical Physics. Roč. 120, č. 9 (2004), s. 4498-4511. ISSN 0021-9606. E-ISSN 1089-7690
  Grant CEP: GA MŠMT LN00A032
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: photodissociation * hydrogen iodide * clusters
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 3.105, rok: 2004

  A new set of photodissociation experiments and simulations of HI on Ar_n clusters with an average size n=139 has been carried out for different laser polarizations. The doped clusters are prepared by a pick-up process. The hydrogen halide molecule is then photodissociated by a UV laser pulse and the outgoing H fragment is ionized by resonance enhanced multi-photon ionization (REMPI) in a (2+1)excitation scheme within the same laser pulse at a wavelength of 243 nm. The measured time-of-flight spectra are transformed into hydrogen kinetic energy distributions. They exhibit a strong fraction of caged H atoms at zero kinetic energy and peaks at the unperturbed cage exit for both spin-orbit channels nearly independent of the polarization. At this dissociation wavelength the bare HI molecule exhibits a strict state separation, with a parallel transition to the spin orbit excited state and perpendicular transitions to the ground state. The experimental results molecular simulation techniques.

  Byla provedena série fotodisociačních experimentů a simulací iodidu vodíku (HI) na klastrech Arn o průměrné velikosti (n) = 139 při různých polarizacích laseru. Dopované klastry byly připraveny pick-ap procesem. Molekula HI je poté fotodisociována pulsem UV laserem a vzniklý fragment H je ionizován rezonančně zesílenou multifonovou ionizací ve (2+1) excitačním schématu téhož laserového pulsu o vlnové délce 243 nm. Měřená time-of-flight spektra jsou transformována na distribuce kinetické energie. Vykazují silnou frakci zachycených H atomů o nulové kinetické energii a píky při neperturbovaném limitu z lapače pro oba spin-orbitální kanály téměř nezávislé na polarizaci. Při této disociační vlnové délce samotná molekula HHi vykazuje striktní separaci stavů s paralelním přechodem do spin-orbitálně excitovaného stavu a kolmými přechody do základního stavu.Experimentální výsledky byly reprodukovány technikou molekulární simulace.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008588

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.