Počet záznamů: 1  

Variation in life-cycle between three rare and endangered floodplain violets in two regions: implications for population viability and conservation

 1. 1.
  0327040 - BÚ 2010 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Eckstein, R. L. - Danihelka, Jiří - Otte, A.
  Variation in life-cycle between three rare and endangered floodplain violets in two regions: implications for population viability and conservation.
  [Rozdíly mezi životními cykly tří vzácných a ohrožených violek nivních stanovišť dvou oblastí: význam pro životaschopnost populací a jejich ochranu.]
  Biologia. Roč. 64, č. 1 (2009), s. 69-80. ISSN 0006-3088
  Grant CEP: GA MŠk LC06073
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: Viola elatior * Viola pumila * Viola stagnina
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 0.617, rok: 2009

  We studied the demography of Viola elatior, V. pumila, and V. stagnina, three rare and endangered Central European floodplain species, to (i) analyse variation in life-cycles among congeners and between regions (Dyje-Morava floodplains, Czech Republic; Upper Rhine, Germany), (ii) to define sensitive stages in the life-cycles, and (iii) to identify possible threats for population viability and species conservation. Matrix models were based on the fate of marked individuals from a total of 27 populations over two years. We analysed population growth rate (λ), stage distribution, net reproductive rate (R0), generation time, age at first reproduction, and elasticity and calculated a life table response experiment (LTRE). Most populations were declining and λ did not differ between species or regions during the observed interval. Despite higher probabilities for survival and flowering in the Dyje populations, R0 was higher in the Rhine populations.

  Studovali jsme demografii druhů Viola elatior, V. pumila a V. stagnina, tj. tří vzácných a ohrožených druhů středoevropských lužních stanovišť. Cílem bylo (1) analyzovat rozdíly mezi životními cykly těchto tří příbuzných druhů ve dvou oblastech, a to v nivě Dyje a Moravy v České republice a v Horním Porýní v Německu, (2) určit citlivá stadia jejich životních cyklů a (3) identifikovat faktory, které ohrožují životaschopnost populací a jsou nežádoucí z hlediska druhové ochrany. Maticové modely byly založeny na sledování označených jedinců z 27 populací sledovaných po dvě sezony. Analyzovali jsme míru populačního růstu (λ), zastoupení jednotlivých růstových stadií, čistá míra reprodukce (R0), dobu generace, stáří v době první plodnosti a elasticitu; vypočetli jsme „life table response experiment“.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173945