Licence

Informace pro uživatele Institucionálního repozitáře AV ČR

Informace pro uživatele Institucionálního repozitáře AV ČR

Díla uložená v Institucionálním repozitáři AV ČR jsou chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“).

Uživatel je oprávněn užít toto dílo pouze pro svou osobní potřebu za podmínky, že účelem užití není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.

Uživatel je dále oprávněn užít dílo v mezích bezúplatné zákonné citační licence podle § 31 autorského zákona za podmínky, že bude uvedeno jméno autora, název díla a pramen.
§ 31 autorského zákona umožňuje:

  1. užít v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,
  2. užít výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby, za podmínky, že takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,
  3. užít dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, pokud užitím nebude přesažen rozsah odpovídající sledovanému účelu.

Uživatel může dílo užít za podmínky, že toto užití není rozporu s běžným způsobem užití díla a tímto užitím díla nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora.

Užít dílo jinak může uživatel jen s předchozím souhlasem oprávněného nositele autorových majetkových práv k dílu.

Děkujeme za přečtení a akceptování těchto podmínek.


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.