Number of the records: 1  

Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato v službe ducha

 1. 1.
  0489288 - ÚACH 2019 RIV SK cze M - Monography Chapter
  Hradilová, J. - Hradil, David
  Malířské materiály a technika Majstra Pavla z Levoče na základě studia vybraných děl.
  [Painting materials and techniques of Master Paul from Levoča based on the study of selected artworks.]
  Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato v službe ducha. Bratislava: Slovenské národné múzeum-Historické múzeum, 2018 - (Novotná, M.; Piatrová, A.), s. 63-71. ISBN 978-80-8060-415-8
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : Late-Gothic art * materials research * painting technique * X-ray fluorescence * gilding * Alunite
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  OBOR OECD: 6.5 Other Humanities and the Arts

  Technická výstavba děl Majstra Pavla je prezentována jak použitím tradičních postupů, tak i určitým novátorstvím experimentováním při volbě nově dostupných materiálů i technologii. Bravurně například využíval techniku pozlacování v kombinaci s lazurní malbou. Výskyt alunitu, minerálu dokládajícího hydrotermální původ kaolinu (bílé hlinky) v podkladové vrstvě soch ale i v deskové malbě na Oltáři sv. Janů z farního kostela sv. Jakuba v Levoči, podporuje představu čilých obchodních vztahů s Tokajskou vinařskou oblastí v dnešním Maďarsku. Tento minerál je součástí bílých jílových hornin, na kterých se víno pěstuje i dnes. Bílá hlinka (kaolinit spolu s alunitem) musela být ve středověku dopravována do dílny Majstra Pavla přímo z Tokaje. Specifický materiál byl použit také v malbě krve Ukřižovaného Krista z Lipan - šlo o transparentní lak s vlákny (nejspíše ovčí) vlny obarvenými mořenou (Rubia tinctorum L.). Příprava takového transparentního laku je známá např. z německých ale i nizozemských receptur 15. století. Prezentované výsledky vycházejí jak z cíleného výzkumu mikrovzorků, tak i z detailního neinvazivního screeningu děl metodou mobilní rtg. fluorescence. Tato metoda je vhodná například k rychlé identifikaci kovových fólii nebo pigmentů nejstarší originální malby.


  The technical construction OI Master Paul's works is presented using both traditiona methods and some innovations experimenting with the selection of newly available materials and technologies. For example, he brilliantly used the gilding technique in combination with glazing. The occurrence of alunite, a mineral confirming the hydrothermal origin of kaolin (white earth) in ground avers of sculptures and panel paintings on St. Johns' Altar i from the St. Jacob's parish church in Levoča, supports the idea of an intense business relationship with the Tokay Wine region in today´s Hungary. This mineral is contained in white clay rocks, where wine is grown even today. White clay (kaolinite and alunite) had to be transported to the workshop of Master Paul directly from Tokay in the Middle Ages. Other specific material was used in the blood painting of the Crucified Christ from Lipan - it was a transparent lake with (probably sheep) wool fibres dyed by madder (Rubia tinctorum L.). The preparation of such a transparent lake is known, for example, from the 15th century German and Dutch recipes. Here presented results are based on targeted research of microsamples, as well as on detailed non-invasive screening by portable X-ray fluorescence analyser. This method is suitable, for example, for the fast identification of metallic foils or inorganic pigments of the o dest (original) painting.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0283736
   
Number of the records: 1