Number of the records: 1  

Způsob diagnostiky pro časově rozlišenou laserovou absorpční spektroskopii v impulzním plazmatu a měřicí systém k provádění způsobu této diagnostiky

 1. 1.
  0377233 - FZÚ 2013 RIV cze P - Patent Document
  Adámek, Petr - Čada, Martin - Hubička, Zdeněk - Virostko, Petr - Jastrabík, Lubomír - Olejníček, Jiří - Straňák, Vítězslav - Hippler, R. - Do, H.T.
  Způsob diagnostiky pro časově rozlišenou laserovou absorpční spektroskopii v impulzním plazmatu a měřicí systém k provádění způsobu této diagnostiky.
  [Diagnostics method for time-resolved laser absorption spectroscopy in pulsed plasmas and measuring system for the implementation of this diagnostics method.]
  2012. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 23.02.2012. Patent Number: 303104
  R&D Projects: GA AV ČR KAN301370701; GA AV ČR KJB100100805; GA MŠk(CZ) 1M06002
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10100522
  Keywords : laser * plasma * absorption * diagnostics
  Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/303/303104.pdf

  Způsob diagnostiky pro časově rozlišenou laserovou absorpční spektroskopii (LAS) v impulsním plazmatu pomocí řídícího a měřícího bloku (RMB) obsahujícího sekvenční obvodový modul (SOM) propojený s laserovým zdrojem (LZ) a generátory impulsů, jehož podstata spočívá v tom, že vzorky dat nesoucí údaje o absorpci a frekvenci rozmítaného laserového paprsku vysílaného z laserového zdroje (LZ) do periodicky buzeného měřeného plazmatického objektu (PO) jsou během impulsu (PG) buzení plazmatu i po jeho skončení odebírány přes jednu nebo několik period v přesně určeném časovém intervalu od počátku periody ve formě digitalizovaných signálů a tento časově definovaný odběr je řízen spouštěcím a synchronizačním obvodem (SSO) sekvenčního obvodového modulu (SOM), jehož činnost je řízena na základě impulsů (PG) buzení plazmatu s dopředným fázovým posuvem period (td1-n) intervalu měření tak, že každý následující impuls (PG) buzení plazmatu způsobuje postupné proměřování absorpce měřených atomů.

  Diagnostics method for time-resolved laser absorption spectroscopy (LAS) in plasma using pulse control and measuring unit (RMB) containing sequential circuit module (SOM) connected with a laser source (HR) and pulse generators, whose essence lies in the fact that the data samples carrying information on the absorption and frequency of sweeping laser beam emitted from the laser source (LZ) to periodically excited plasma object (PO) are during the impulse (PG) of plasma excitation even after its end taken over one or more periods in a precise time interval from the beginning of the period in the form of digitized signals, and this time-defined subscription is controlled by the trigger and synchronization circuit (SSO) sequential peripheral module (SOM), whose activity is controlled by pulses (PG) plasma excitation with a forward phase shift period (TD1-n) and measurement interval that each subsequent pulse (PG) excitation measurement of plasma causes a gradual absorption of atoms.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0209451