Number of the records: 1  

Polyamide/layered silicate nanocomposites: A correlation between fracture toughness and molecular mobility

 1. 1.
  0334339 - ÚMCH 2010 RIV US eng J - Journal Article
  Kotek, Jiří - Kelnar, Ivan - Brus, Jiří - Urbanová, Martina
  Polyamide/layered silicate nanocomposites: A correlation between fracture toughness and molecular mobility.
  [Nanokompozity polyamid/vrstevnatý silikát: Vztah mezi lomovou houževnatostí a molekulární mobilitou.]
  E-Polymers. -, č. 138 (2009), s. 1-11. ISSN 1618-7229. E-ISSN 1618-7229
  R&D Projects: GA AV ČR IAA400500602; GA AV ČR KJB200500601
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : nanocomposite * toughness * molecular mobility
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Impact factor: 0.644, year: 2009

  The study correlates toughness of polyamide nanocomposites with the molecular mobility of polymer segments in the amorphous phase. Nanocomposite systems with intercalated and fully exfoliated morphology were compared. The different morphology was imprinted in fracture behaviour, toughness of exfoliated nanocomposites was markedly lower that that of their intercalated counterparts. To explain this difference, a solid-state NMR was used as a selective tool for providing information about nanocomposites structure and, primarily, about dynamics of polymer segments. Comparison of NMR spin-relaxation behavior with fracture mechanics experiments revealed a close correlation between fracture toughness and the intensity of rapidly relaxing component of the amorphous phase.

  Práce koreluje lomovou houževnatost polyamidových nanokompozitů s pohyblivostí polymerních řetězců v amorfní fázi. Jako modelové systémy byly použity nanokompozity s interkalovanou a plně exfoliovanou morfologií. Rozdílná morfologie se projevila i v lomovém chování – houževnatost nanokompozitů s interkalovanou strukturou byla vyšší než v případě materiálů s exfoliovanou morfologií. Pro objasnění vztahů mezi stupňem dispergace plniva a houževnatostí byla použita NMR spektrometrie v pevném stavu. Doménově-selektivní relaxační experimenty prokázaly, že množství vysoce mobilních domén v amorfní složce matrice koreluje s lomovou houževnatostí nanokompozitů.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0005587

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.