Number of the records: 1  

Měšťané, jejich společenství a elity v Brně v předbělohorském období

 1. 1.
  0123211 - A-Z 20023047 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Sulitková, Ludmila
  Měšťané, jejich společenství a elity v Brně v předbělohorském období.
  [Burgers, their communities and elites in Brno in the pre-Bílá hora period.]
  Královská a poddanská města od své geneze k protoindustrializaci a industrializaci. Sborník příspěvků z mezinárodního odborného symposia uspořádaného ve dnech 5.-6. října 2001 v Příboře. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2001 - (Jurok, J.), s. 115-123. ISBN 80-7042-606-3.
  [Královská a poddanská města od své geneze k protoindustrializaci a industrializaci. Příbor (CZ), 05.10.2001-06.10.2001]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8077915
  Keywords : Moravia * history * town communities
  Subject RIV: AB - History

  "Case study" zaměřující se na dva hlavní okruhy problémů, totiž na vymezování se měšťanů nižší a vyšší právní kategorie v každodenním životě raně novověkého města a na obsah pojmu městská obec (v širším významu jako společenství všech měšťanů, v užším významu jako uskupení měšťanů nižší právní kategorie v opozici vůči radním či dokonce v nejužším slova smyslu jako vlastní vůdčí vrstva městské společnosti, usurpující si oprávnění zastupovat zájmy celého městského společenství).

  The "case study" focused on two main problem categories, i.e. on distinguishing between burgers of lower and higher legal categories in everyday life of a town in the Early Modern Period and on content of the term municipal community (in a larger sense as community of all burgers, in a narrower sense as grouping of burgers of lower legal category in the opposition towards councillors, or even in the narrowest sense as a specific leading force of the town community usurping the right to represent interests of the whole municipal community).
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0021479

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.