Počet záznamů: 1

Příspěvek k měření vibrací vyvolaných při ražbě tunelů

 1. 1.
  0369615 - UGN-S 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kaláb, Zdeněk - Pandula, B. - Stolárik, Martin - Kondela, J.
  Příspěvek k měření vibrací vyvolaných při ražbě tunelů.
  [Contribution to measurements of vibration during driving of tunnels.]
  EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment. Roč. 18, č. 3 (2011), s. 62-71 ISSN 1803-1447
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA105/09/1415
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: blasting operation * seismological measurement * attenuation
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
  www.caag.cz

  Článek shrnuje experimentální seizmologická měření vibračních projevů trhacích prací. Představená data pocházejí z různých lokalit a zahrnují jak měření povrchová, tak i měření v tunelech. K představení výsledků je využito korelace maximálními amplitudami rychlosti kmitání na redukované vzdálenosti, což umožňuje zohlednit velikost nálože. V představených případech se hmotnost nálože v jednom časovém stupni pohybovala v rozmezí od 32 do 3,1 kg. Získané závislosti jsou statisticky významné, volnější závislosti jsou zpravidla získány pro malé hodnoty vzdáleností (resp. redukovaných vzdáleností). Z toho plyne, že kvazihomogenní geologické celky, v nichž by se definoval zákon útlumu seizmických vln pro malé vzdálenosti, musí být definovány s menší variabilitou posuzovaných parametrů.

  This paper summarizes results of experimental seismological measurements; seismic waves were generated by blasts. Presented signals were performed in different sites and they are presented both surface experiments and measurements during driving of tunnels. Relation between maximum velocity amplitudes and reduced distances were used for presentation of obtained results. Using of reduced distances enables to take into account weight of explosives; this weights range from 32 to 3.1 kg (per charge in time). Obtained results are statistically significant; however, looser correlations are obtained for small values of distances (reduced distances). It means that quasihomogenous units, for which is possible to define relation mentioned above, must be specify for smaller units with smaller variability of evaluated parameters.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203637