Počet záznamů: 1

Dřevěné konstrukce a využití dřeva v raně středověké opevněné centrální lokalitě. Příklady z Pražského hradu

 1. 1.
  0369347 - ARU-G 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Boháčová, Ivana
  Dřevěné konstrukce a využití dřeva v raně středověké opevněné centrální lokalitě. Příklady z Pražského hradu.
  [Wooden structures and the use of wood at an early medieval fortified central site. Examples from Prague Castle.]
  Památky archeologické. Roč. 102, - (2011), s. 355-400 ISSN 0031-0506.
  [Forum urbes medii aevi /7./. Křtiny, 13.05.2008-16.05.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Early Middle Ages * fortifications * houses * stronghold * Prague * interdisciplinary research * wood construction
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  V areálu Pražského hradu byly v průběhu 20. století záchranným archeologickým výzkumem opakovaně odkrývány dřevěné konstrukční prvky zástavby i opevnění z období raného středověku. V několika případech jsou dosud dochovány in situ. V rámci českých zemí jde o nálezy zcela ojedinělé. Pro některé z konstrukcí máme k dispozici série dendrodat. Poprvé jsou celkově vyhodnoceny pozůstatky dvou staveb z 10.–11. století dochovaných pod 3. nádvořím Pražského hradu, které reprezentují dva odlišné typy sídlištních objektů – srub a konstrukci s výpletem. Po předchozím obecném souhrnu poznatků o fortifikačních stavbách Pražského hradu jsou nyní detailně popsány dva typy výztuže dvou nejstarších fází dřevohliněné hradby, konstrukce roštová a kombinovaná, z nichž starší byla zbudována nejspíše v průběhu prvých dvou desetiletí 10. století, mladší patrně před polovinou 10. století.

  Rescue archaeological excavations on the grounds of Prague Castle during the course of the 20th century repeatedly uncovered wooden structural elements of buildings and fortification from the Early Middle Ages. In several cases these elements remain preserved in situ. These finds are extraordinary for the country as a whole. We have a series of dendro data available for some of the structures. For the first time an overall evaluation is made of the remnants of two structures from the 10th–11th centuries preserved beneath the 3rd courtyard at Prague Castle that represent two different types of residential buildings – a log house and a structure with a woven paling. Two types of timbering in two of the oldest phases of the wood and earth walls are described in detail: a grid structure and a combined structure. The older wall was probably built during the first two decades of the 10th century, the younger wall probably before the middle of the 10th century.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203434