Počet záznamů: 1

Dějinná paměť Moravy na prahu moderní doby. Moravské dějepisectví v první polovině 19. století

 1. 1.
  0369018 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Řepa, Milan
  Dějinná paměť Moravy na prahu moderní doby. Moravské dějepisectví v první polovině 19. století.
  [The Historical Memory of Moravia on the Threshold of Modern Times. Moravian historiography in the first half of the 19th century.]
  Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace. Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i, 2011 - (Hlavačka, M.), 31–47. Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i, Řada A - Monographia, 38. ISBN 978-80-7286-186-6
  Grant CEP: GA ČR GA409/08/1374
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Places of memory * Moravia * Historiography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Sonda do kolektivní paměti Moravy na prahu moderní doby prostřednictvím dějepisných prací první poloviny 19. století umožnila poznání historického vědomí pouze určité části společnosti – měšťanstva, konkrétně městské inteligence. Jeho základními znaky jsou respektování politického i společenského statu quo v habsburské monarchii, věrnost panovnickému domu, oddanost katolické církvi, trvání na svébytnosti Markrabství moravského na úkor společných svazků s Českým královstvím. Na dějinné události pohlížejí dějepisci z hlediska zájmů měšťanského stavu. Válečná období, jakkoliv heroická, pro ně znamenají čas úpadku. Právě ona se však nejpevněji zakotvila v kolektivní paměti.

  A probe into the collective memory of Moravia on the threshold of modern times through historical works from the first half 19th century merely gave an insight to the historical consciousness of a certain part of society, namely the burghers, or more specifically the municipal intelligentsia. Their fundamental features are respect for the political and social status quo in the Habsburg Monarchy, loyalty towards the ruling dynasty, devotion to the Catholic Church and persistence on the independence of the Moravian Margraviate to the detriment of the common ties with the Kingdom of Bohemia. Historiographers viewed historical events from the point of interest for the burgher estates. Military periods, no matter how heroic, represented for them periods of decline.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203191