Počet záznamů: 1

Josephsonovy jevy a jejich aplikace

 1. 1.
  0368718 - FZU-D 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Janů, Zdeněk
  Josephsonovy jevy a jejich aplikace.
  [Josephson effects and its applications.]
  Fyzika nízkých teplot II část. Praha: Matfyzpress, 2011 - (Skrbek, L.), s. 436-477. ISBN 978-80-7378-168-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: weak superconductivity * SQUIDs
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  V kapitole se pojednává o historii, Feynmanově odvození stejnosměrného a střídavého Josephsonova jevu, Josephsonových jevech v supratekutém heliu, kalibrační invarianci, vlivu statického magnetického pole na Josephsonův přechod, závislosti kritického proudu na teplotě, elektrodynamice rozdílu fází v přechodu, RCSJ modelu přechodu, proudově-napěťových charakteristikách přechodu, chování přechodu ozářeného mikrovlnami, makroskopické kvantové interferenci, technologii přípravy přechodů, normálu stejnosměrného napětí, přijímačů sub mm záření, generátorů mikrovlnného záření, skvidech a jejich aplikacích.

  Chapter deals with Josephson effects, Feynman's derivation of DC and AC Josephson effects, Josephson effects in superfluid helium, calibration invariance, influence of DC magnetic field, temperature dependence of critical current, phase difference electrodynamics in the junction, RCSJ model, voltage-current characteristics, microwave irradiated junction, macroscopic quantum interference, technology, DC voltage standard, sub mm radiation receivers, microwave generators, SQUIDS and its applications.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202986