Počet záznamů: 1

Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně

 1. 1.
  0368535 - BU-J 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Nová, J. - Danihelka, Jiří
  Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně.
  [Flora and vegetation of the nature parks Kornatický potok and Kamínky southeast of the city of Plzeň (Czech Republic).]
  Erica. Roč. 17, - (2010), s. 3-32 ISSN 1210-065X
  Grant CEP: GA MŠk LC06073
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: floristics * phytosociology * neophyte
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  V letech 2004-2008 byla zkoumána přirozená a polopřirozená flóra a vegetace dvou chráněných území v okolí Plzeň. Práce obsahuje seznam 502 druhů cévnatých rostlin s údaji o lokalitách a komentáře k výskytu vybraných druhů. Vegetace byla analyzována za pomoci 213 fytocenologických snímků. Nejpozoruhodnější společenstva jsou vlhké louky svazu Calthion palustris, mezofilní louky svazu Deschampsion cespitosae a Arrhenatherion elatioris, potoční luhy svazu Alnion incanae, dubohabřiny a doubravy svazů Carpinion a Genisto germanicae-Quercion, suťové lesy svazu Tilio-Acerion a bučiny svazu Luzulo-Fagion.

  Natural and seminatural flora and vegetation of two protected areas near the city of Plzeň was studied from 2004 to 2008. The list of 502 recorded vascular plants with their localities is presented, and the occurrence of some remarkable species is commented. The vegetation was analysed using 213 phytosociological relevés, 29 of those extracted from literature. Most remarkable plant communities are the species-rich wet forest meadows (alliance Calthion palustris), mesophilous meadows (alliance Deschampsion cespitosae or Arrhenatherion elatioris), abandoned wet meadows (alliance Calthion palustris), ash-alder aluvial forests (alliance Alnion incanae), oak-hornbeam forests (alliance Carpinion or Genisto germanicae-Quercion), ravine forests (alliance Tilio-Acerion) and beech forests (alliance Luzulo-Fagion). The diversity of the forest communities is threatened by the expansive Carex brizoides.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202854