Počet záznamů: 1

Rakouská diplomacie 1848-1852. Zahraniční politika Felixe knížete Schwarzenberga

 1. 1.
  0368267 - MSUA-W 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Hálek, Jan
  Rakouská diplomacie 1848-1852. Zahraniční politika Felixe knížete Schwarzenberga.
  [The Austrian Diplomacy 1848-1852. The Foreign Policy of Felix Prince of Schwarzenberg.]
  Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2011. 426 s. Fontes, 6. ISBN 978-80-7308-367-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: Austria, history * Schwarzenberg, Felix
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Práce je rozdělena do pěti hlavních částí. První z nich shrnuje události, k nimž v letech 1815-1848 došlo ve vývoji tzv. německé otázky. Druhý oddíl je věnován nástupu Felixe knížete Schwarzenberga do úřadu ministerského předsedy, situaci v německé oblasti v první polovině roku 1849 a jednáním o možných způsobech vytvoření jednotného německého státu. Třetí část práce pojednává o Schwarzenbergově mimoněmecké politice. Závěrečné dva celky se opět soustředí zejména na dění v německých státech. Pozornost je zde věnována soupeření Rakouska s Erfurtskou unií, které vyvrcholilo podpisem tzv. olomoucké punktace a následnou konferencí německých panovníků v Drážďanech, která znamenala ztroskotání představ o sjednocení německých států a vedla k obnovení systému Německého spolku.

  The work is divided into five main sections. The first of them summarizes the events that happened between 1815 and 1848 in the development of so called German matter. The second section deals with the accession of Felix Prince of Schwarzenberg to the office of the prime minister, the situation in the German area in the first half of 1849, and the negotiation of possible ways of formation of the united German state. The third section concerns itself with Schwarzenberg’s extra-German policy. The last two sections are focused on the events in German states. The attention is paid here to the contest of Austria against the Erfurt Union which culminated in signing the so called Punctation of Olmutz and the subsequent conference of German sovereigns in Dresden, which led to restoration of the system of the German Confederation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202659