Počet záznamů: 1

Percepce a lokalizace urbánních brownfields: podobnosti a rozdíly na příkladu Brna a Ostravy

 1. 1.
  0367772 - UGN-S 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kunc, Josef - Klusáček, Petr - Martinát, Stanislav
  Percepce a lokalizace urbánních brownfields: podobnosti a rozdíly na příkladu Brna a Ostravy.
  [Perception and Localization of Urban Brownfields: Similarities and Differences in the Examples of Brno and Ostrava.]
  Urbanismus a územní rozvoj. Roč. 14, č. 1 (2011), s. 13-17 ISSN 1212-0855
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300860903
  Grant ostatní:GA AV ČR(CZ) IAA301670901
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: brownfields * perception * localization
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
  http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/2011/2011-01/03_percepce.pdf http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/2011/2011-01/03_percepce.pdf

  Revitalizace či regenerace brownfi elds je v současné době často diskutovanou oblastí. Do popředí zájmu se tato problematika postupně dostala po roce 1989, kdy se v České republice začala velmi výrazně projevovat deindustrializace urbánního prostředí. Města jako Brno a Ostrava, ale i jiná velká česká a moravská města s podobnou dlouholetou průmyslovou tradicí, mají na svém území s chátrajícími objekty a plochami značné problémy. Výzkum v Brně a Ostravě nám umožnil porovnat percepci a postoje rezidentů – znalců místního prostředí. Důležitým aspektem pro komparaci a interpretaci je zásadně rozdílný populační, urbanistický a hospodářský vývoj promítající se mj. v prostorové diferenciaci brownfi elds uvnitř obou měst i názorové hladině obyvatel podpořené jejich každodenní zkušeností.

  The revitalization or regeneration of brownfields is today’s frequently discussed problem. It became a foreground subject after 1989 when the deindustrialization of the urban environment was very much on the rise on the Czech Republic. Cities like Brno and Ostrava, and other places of long industrial tradition too, have got problems with the dilapidating buildings and areas in their territories. A research in Brno and Ostrava has enabled us to compare the perception of the residents as those who are familiar with the local milieu. An important aspect for the comparison and interpretation, there have been largely different population, urban, and economic developments of the two cities, resulting in the spatial differentiation of their brownfields as well as in the variety of opinions of the local population.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202326