Počet záznamů: 1

Emocionálna a sociálna inteligencia vo vzťahu k zvládaniu v ranej adolescencii

 1. 1.
  0366991 - PSU-E 2012 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
  Baumgartner, František - Zacharová, Z.
  Emocionálna a sociálna inteligencia vo vzťahu k zvládaniu v ranej adolescencii.
  [Emotional intelligence and social intelligence in relation to coping in early adolescence.]
  E-psychologie. Roč. 5, č. 1 (2011), s. 1-15 ISSN 1802-8853
  Grant CEP: GA ČR GA406/09/2096
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: emotional intelligence * coping * early adolescence
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  http://e-psycholog.eu/clanek/112

  Príspevok prezentuje výsledky výskumu týkajúceho sa vzťahu emocionálnej inteligencie (EI) a sociálnej inteligencie (SI) k zvládaniu záťaže. EI sme zisťovali jednak ako schopnosť (SIT-EMO) a jednak ako osobnostnú črtu (TEIQ-ASF). Chápaním príbuzná sociálna inteligencia bola zisťovaná TSIS. Copingové stratégie boli merané dotazníkom CCSC. Výskumnú vzorku tvorilo 104 detí v období ranej adolescencie. Výsledky poukázali na niektoré signifikantné vzťahy emocionálnej inteligencie a copingových stratégií. Prejavila sa špecifickosť dvoch konštruktov EI.

  This paper presents results regarding the relationship between emotional and social intelligence and coping strategies. Emotional intelligence was assessed as ability (Situational Test of Emotional Understanding) and as a personality trait (Trait EI questionnaire-Adolescent Short Form). Social intelligence, as a similar concept to EI, was examined by Tromsø Social Intelligence Scale (TSIS). Coping strategies were measured by using the Children’s Coping Strategies Checklist (Ayers, et al., 1999). The research sample consisted of 104 children at an early age of adolescence. Our results revealed some significant relationships between emotional intelligence and coping strategies. The distinctiveness of both constructs of EI was manifested.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201795