Počet záznamů: 1

Významné paleontologické lokality Slovenska

 1. 1.
  0366868 - UGN-S 2012 RIV SK slo B - Monografie kniha jako celek
  Hudáčková, N. - Józsa, Š. - Reháková, D. - Sabol, M. - Zahradníková, B. - Kováčová, M. - Vlačiky, M. - Schlögl, J. - Joniak, P. - Hyžný, M. - Holec, P. - Vašíček, Zdeněk - Pivko, D.
  Významné paleontologické lokality Slovenska.
  [Significant paleontologic localities in Slovakia.]
  1. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2011. 50 s. ISBN 978-80-223-3076-3
  Grant ostatní: APVV(SK) APVV-0280-07; KEGA(SK) KEGA3/7226/09
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: paleontology * stratigraphy * localities
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  www.paleolocalities.com

  Cieľom je poukázať na dynamiku a premenlivosť neživej aj živej prírody na našom území ako ju môžeme vo fosílnom zázname sledovať od jej vzniku po dnešok. Vo vedeckom svete sa podrobne zaoberáme štúdiom fosílií v horninách Slovenska, ponúkame vám najzaujímavejšie a paleontologicky najdôležitejšie príbehy sledovať s nami. Slovensko je na fosílie bohaté, mali by sme jeho históriu spoznávať a naučiť sa vážiť si takýto bohatý záznam predošlých biotopov.

  The aim is to highlight the dynamics and variability of inanimate and living nature of our country as we can follow in the fossil record from its inception to today. In the scientific world in details by studying fossils in rocks of Slovakia, we offer you the most interesting stories of the most important paleontological and watch with us. Slovakia is rich in fossils, we should know its history and learn to appreciate such a rich record of previous habitat.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201709