Počet záznamů: 1

Starší a mladší brat? Obraz suseda vo voľných výpovediach Slovákov o Čechoch a Čechov o Slovákoch

 1. 1.
  0366504 - PSU-E 2012 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Petrjánošová, Magda
  Starší a mladší brat? Obraz suseda vo voľných výpovediach Slovákov o Čechoch a Čechov o Slovákoch.
  [The older and the younger brother? Images of the neighbour in open statements - Slovaks about Czechs and Czechs about Slovaks.]
  Sociálne procesy a osobnosť 2010: zborník príspevkov. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2011, s. 278-283. ISBN 978-80-89524-01-3.
  [Sociálne procesy a osobnosť 2010. Stará Lesná (SK), 20.09.2010-22.09.2010]
  Grant CEP: GA ČR GAP407/10/2394
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: intergroup contact * Slovaks * Czechs
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  Výskumný projekt Meziskupinové postoje a meziskupinový kontakt v pěti středoevropských zemích sa zameriava na súvislosti kontaktu a vzájomného vnímania medzi príslušníkmi a príslušníčkami susedných národov v pohraničných oblastiach Českej republiky a vždy konkrétneho susedného štátu - Slovenska, Poľska, Rakúska a Nemecka. Hlavnou metódou zberu dát je online dotazník, ktorý obsahuje rôzne postojové a hodnotiace škály, ako aj teplomer emočného vzťahu a voľné výpovede (N=2900). V tomto texte analyzujeme práve voľné výpovede z českého (N=261) a slovenského (N=269) pohraničia o situáciách kontaktu a následnom hodnotení tých druhých. Pri tématickej analýze sa sústreďujeme na vnímanie druhej národnej skupiny vrátane emočnej zložky, pripisované vlastnosti, tematizované rozdiely a podobnosti, ako aj referencie k široko zdieľaným stereotypom.

  The research project Intergroup attitudes and intergroup contact in five Central European countries concentrates on the interplay of intergroup contact and perception between the members of neighbouring nations in the border regions of the Czech Republic and each of the neighbouring states - Slovakia, Poland, Austria and Germany. The main data gathering method is an online questionnaire with different attitude and evaluation scales, as well as a feeling thermometer of emotional relations and open statements (N=2900). In this text we analyse only the open statements from the Czech (N=261) and Slovak (N=269) borderlands about the situations of contact and the following evaluation of the others. In the thematic analysis we concentrate on the perception of the other national group including the emotional component, ascribed characteristics, thematized differences and similarities, as well as references to any broadly shared stereotypes.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201476