Počet záznamů: 1

Mobbing ve vysokoškolském prostředí: zkušenosti ze zahraničního výzkumu

 1. 1.
  0366228 - PSU-E 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Zábrodská, Kateřina
  Mobbing ve vysokoškolském prostředí: zkušenosti ze zahraničního výzkumu.
  [Mobbing in higher education: An overview of international research.]
  Československá psychologie. Roč. 55, č. 4 (2011), s. 332-344 ISSN 0009-062X
  Grant CEP: GA ČR GPP407/10/P146
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: mobbing * higher education * research review
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 0.087, rok: 2011
  http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=33c14ac5-c300-43cb-8760-cf3e2c6962a9%40sessionmgr14&vid=20&hid=25 http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=33c14ac5-c300-43cb-8760-cf3e2c6962a9%40sessionmgr14&vid=20&hid=25

  Mobbing označuje opakované agresivní chování na pracovišti zaměřené na jednu nebo více osob, které shledávají obtížným se tomuto jednání bránit. Výzkum v průběhu posledních dvou desetiletí ukázal, že mobbing představuje relativně rozšířenou, byť zpravidla skrytou součást pracovních vztahů v soukromých i státních organizacích. Článek se zaměřuje na specifickou problematiku mobbingu ve vysokoškolském prostředí, pro které jsou typické subtilní a nepřímé formy hostilního jednání, které nicméně mají devastující dopad jak na jedince, tak na fungování celé vzdělávací instituce. Autorka se na základě zahraničních výzkumů zabývá incidencí, formami, příčinami a důsledky mobbingu v prostředí vysokých škol. Jejím cílem je popsat zejména sociální a organizační faktory vzniku mobbingu, jako jsou intenzifikace práce, nejistota na pracovním trhu, komodifikace vzdělávání, ad. V závěru diskutuje formy intervence vhodné pro sektor terciárního vzdělávání a předkládá doporučení pro budoucí výzkum.

  Mobbing refers to a repeated aggressive behavior directed at one or more individuals who have difficulties to defend themselves. Over the last two decades, researchers have shown that mobbing represents a relatively widespread, yet mostly hidden aspect of workplace relations. The focus of this paper is on mobbing in higher education. Mobbing in higher education is characterized by relatively subtle and indirect forms of hostile behavior which, nevertheless, have devastating impact on the target as well as on the educational institution. Based on the overview of current international research, the author discusses the incidence, forms, causes, and consequences of mobbing in higher education. The paper further draws attention to social and organizational causes of mobbing, such as the intensification of workload or commoditization of education. Finally, the author identifies forms of intervention suitable for higher education and offers recommendations for future research.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201283