Počet záznamů: 1

Monitoring geomechanické stability důlních prostor, léta 2001 – 2011

 1. 1.
  0365968 - UGN-S 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kukutsch, Radovan - Žůrek, P. - Kořínek, R. - Daněk, T. - Hudeček, V. - Grmela, A.
  Monitoring geomechanické stability důlních prostor, léta 2001 – 2011.
  [Monitoring of geomechanical stability of mining workings; 2001-2011.]
  EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment. Roč. 18, č. 1 (2011), s. 31-39 ISSN 1803-1447
  Grant CEP: GA ČR GA105/09/0089
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: Jeroným Mine in Čistá * geomechanical monitoring * technical seismicity
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
  www.caag.cz

  Zpřístupnění podzemních prostor Dolu Jeroným v Čisté a zabezpečení povrchu nad podzemními prostorami je podmíněno stabilitou těchto důlních děl. Proto je v obou oddělených částech (opuštěná a stará důlní díla) prováděn mj. výzkum stability. V části ODD je sledování geomechanických a geologických parametrů realizováno pracovníky VŠB – Technické univerzity Ostrava a Ústavu geoniky AV ČR, v.v, Ostrava. Provádění monitoringu přispívá k lepšímu poznání této národní kulturní památky a její ochraně, neboť deformační účinky mohou být způsobeny přirozeným deformačním procesem probíhajícím v masivu, nebo také sanačními a výstavbovými pracemi prováděnými hornickým způsobem, které jsou a budou v tomto důlním díle i nadále prováděny.

  Making the underground workings of the Jeroným Mine at Čistá accessible and securing the surface above the underground workings are conditioned by the stability of these mine workings. That is why stability research is carried out, among others, in both parts separated at present from each other (Abandoned and Old Mine Workings). In the part of AMWs, geomechanical and geological parameters are monitored by staff members of VŠB – Technical University of Ostrava and those of Institute of Geonics AS CR, Ostrava. Monitoring implementation contributes to a better understanding of the national cultural heritage and its protection, because the deformation effects can be caused by natural deformation process taking place in the massif, and the remediation work and build-up mining methods that are and will be in the mine workings performed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201088