Počet záznamů: 1

Oppida a urbanizační procesy ve střední Evropě

 1. 1.
  0365774 - ARU-G 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Salač, Vladimír
  Oppida a urbanizační procesy ve střední Evropě.
  [Oppida and urbanisation processes in Central Europe.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 63, č. 1 (2011), s. 23-64 ISSN 0323-1267
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP405/11/0603
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: La Tène period * Bohemia * history of research * settlement structure * urbanisation * oppida * central places
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Článek předkládá nástin dějin bádání o oppidech a urbanizačních procesech v době laténské ve střední Evropě. Autor poukazuje na skutečnost, že interpretace oppid jakožto měst vznikla již na počátku 20. stol., kdy kromě několika málo oppid nebyla jiná laténská sídliště vůbec známa. Dnes tato interpretace neodpovídá stavu poznání laténské sídlištní struktury. Významnou roli v urbanizačním procesu zaujímají nedávno objevená neopevněná výrobní a distribuční centra a centra typu Němčice-Roseldorf, v nichž lze spatřovat počátky urbanizace střední Evropy v době laténské. Oppidům je naproti tomu přisouzena především obranná a prestižní úloha.

  The article offers an outline of the history of research into oppida and urbanisation processes of the La Tène period in Central Europe. The author addresses the fact that the interpretation of oppida as towns came about at the beginning of the 20th century when, besides a few oppida, no other La Tène settlements were known at all. Today this interpretation does not correspond with what we know regarding the La Tène settlement structure. Recently discovered unfortified production and distribution centres and centres of Němčice-Roseldorf type play a significant role in the urbanisation process, in which we are able to see the beginnings of urbanisation of Central Europe during the La Tène period. As opposed to these, the oppida are attributed tasks primarily of a defensive and prestigious nature.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200936