Počet záznamů: 1

K středověkému opevnění Vyšehradu

 1. 1.
  0365581 - ARU-G 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Nechvátal, Bořivoj
  K středověkému opevnění Vyšehradu.
  [The mediaeval fortification of Vyšehrad Castle.]
  Archaeologia historica. Roč. 36, č. 1 (2011), s. 193-221 ISSN 0231-5823.
  [Mezinárodní konference archeologie středověku /42./. Brtnice, 20.09.2010-24.09.2010]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP405/10/2334
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: fortification * moat * gate
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Strategická a výhodná poloha Vyšehradu lákala k osídlení již pravěké obyvatele Čech. Další nálezy pocházejí z druhé třetiny 10. století, kdy zde bylo raně středověké hradiště. Byla zjištěna část valu dřevěnohlinité konstrukce v Karlachových sadech. Koncem 11. století, kdy se stal Vyšehrad sídlem prvního českého krále Vratislava II. (1061-1092), byly postaveny dvě kamenné baziliky. Je pravděpodobné, i když zatím archeologicky nedoložené, že ve stejné době byla budována i románská hradba, která postupně nahradila valové opevnění z 10. století. V letech 1348-1350, za Karla IV., bylo postaveno nové opevnění se dvěma branami. Vznikla hradba s ochozem a cimbuřím, přerušovaná hranolovými věžemi. Při barokní přestavbě v letech 1654-1678 bylo středověké opevnění nahrazeno barokní fortifikací podle projektu J. Priamiho z roku 1653.

  The strategically convenient location of Vyšehrad Castle has invited settlement since prehistory. Further finds come from the second third of the 10th century when the location contained an early mediaeval settlement. Part of a bulwark made of wood and clay has been excavated in the Karlachovy sady section. In the late 11th century when Vyšehrad became the seat of the first Czech King Vratislav II (1061-1092), two stone basilicas were erected on the site. Archaeologists speculate that a Romanesque fortification that progressively replaced the 10th-century bulwark was constructed in the same time. In 1348-1350, under Charles IV, a fortification with two gates was built. It featured a gallery and battlements, and prismatic towers. During a baroque reconstruction in 1654-1678 the mediaeval fortification was replaced by a baroque one designed by J. Priami in 1653.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200789