Počet záznamů: 1

K problematice původu napodobenin řecké keramiky z Plzně-Roudné a Chržína

 1. 1.
  0365185 - ARU-G 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Trefný, M. - Kloužková, A. - Chytráček, Miloslav - Hanykýř, V.
  K problematice původu napodobenin řecké keramiky z Plzně-Roudné a Chržína.
  [On the origin of imitation of Greek pottery from Plzeň-Roudná and Chržín.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 63, č. 1 (2011), s. 151-161 ISSN 0323-1267
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Attic pottery * imitation * chemical and mineralogical analysis
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Výsledky analýzy ukazují, že keramický materiál pozdně halštatské a časně laténské keramiky ze sídlišť v Chržíně a Plzni-Roudné je velmi podobný materiálu jemné keramiky, která byla nalezena ve výplni týchž objektů. Napodobenina řecké keramiky z Chržína a Plzně-Roudné je proto pravděpodobně místního původu.

  Results of the analyses show that the pottery material of the Late Hallstatt/Early La Tène samples from Chržín and Plzeň-Roudná settlements is very similar to the material of the fine pottery gained from the fill of the same features where local provenance was anticipated. The imitation of Greek figural decorative pottery from Chržín and Plzeň-Roudná can therefore be regarded as being of local origin.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200485