Počet záznamů: 1

Etnicita ve výzkumech migrační a krajanské problematiky v Ústavu pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd

 1. 1.
  0364788 - UEF-S 2012 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Uherek, Zdeněk
  Etnicita ve výzkumech migrační a krajanské problematiky v Ústavu pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd.
  [Ethnicity in Research Work on the Migration and Compatriot questions by the Institute for Ethnology and Folkloristics of the Czechoslovak Academy of Sciences.]
  Slovenský národopis. Roč. 59, č. 2 (2011), s. 141-154 ISSN 1335-1303
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: ethnology * social anthropology * methods * Czech Republic
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Příspěvek srovnává dvě paradigmata používaná k řešení problematiky migrací a výzkumu Čechů v zahraničí v 60. a 70. letech 20. století v tehdejším Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze. Ukazuje, že zde existovalo jedno starší, derivované z nacionalistického národopisu zaměřeného na vlastní etnikum, který se v českých zemích rozvíjel na akademické bázi i v první polovině 20. století a druhé, využívající asimilační a akulturační modely vznikající v zemích s vysokou migrací a projekty absorpce menšin a migračních skupin. Oba tyto přístupy nacházejí své příznivce na celém světě. V podmínkách Československa 60. a 70. let byly adaptovány na tehdejší společenskou situaci, a jak text ukazuje, našly své uplatnění i na přelomu 80. a 90. let 20. století. Článek vychází z obsahové analýzy publikovaných textů o výzkumech Jaromíra Jecha, Vladimíra Scheuflera, Olgy Skalníkové a Vladimíra Karbusického o Češích v rumunském Banátu a z obsahové analýzy prací Ivy Heroldové o Češích v Polsku, resp. Prusku. Text si klade především za cíl rozšířit spektrum znalostí o tom, jakými metodami a s jakými paradigmaty pracovala tehdejší etnologická obec, neboť dosavadní zobecnění v tomto směru situaci spíše simplifikovaly.

  This paper compares two paradigms used for addressing the question of migration and constructing research work on Czechs living abroad in the 1960s and ´70s, in what was then the Institute of Ethnography and Folkloristics of the Czechoslovak Academy of Sciences. It is shown that there was an alder paradigm, derived from nationalist ethnography focused on one´s own ethnic group, and simultaneously a second paradigm using the assimilationist and acculturationist models emerging in countries with high immigration which had projects for the absorption of minorities and migrant groups. While both these approaches found adherents throughout the world, in Czechoslovakia in the 1960s and ´70s they were adapted to the existing social situation, and as the text demonstrates, they also proved applicable at the end of the 1980s and in the early 1990s. The article is based on content analyses of the texts on research by Jaromír Jech, Vladimír Scheufler, Olga Skalníková and Vladimír Karbusický on Czechs in the Banat region on Romania, and also content analysis of Iva Heroldová´s works on Czechs in Poland and Prussia. The text aims above all to extend the spectrum of knowledge about what the ethnological community of thet time was working on, and which methods and paradigms were used, since the generalisations made hitherto in this regard have tended to oversimplify the situation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200174