Počet záznamů: 1

K osídlení kultury řivnáčské na východním okraji Prahy

 1. 1.
  0364261 - ARU-G 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vencl, Slavomil - Dobeš, Miroslav - Zadák, J. - Řídký, Jaroslav
  K osídlení kultury řivnáčské na východním okraji Prahy.
  [On the settlement of the Řivnáč culture on the eastern periphery of Prague.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 63, č. 1 (2011), s. 90-135 ISSN 0323-1267
  Grant CEP: GA AV ČR IAA800020904
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Bohemia * Eneolithic * Řivnáč culture * heavy-tool industry * settlement structure
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Dlouhodobý průzkum severovýchodního okolí Prahy poskytl značné množství archeologických pramenů různých období, mj. památek řivnáčské kultury z konce středního eneolitu (ca 3100–2800 BC). Nejdůležitější soubor pochází z polozemnice obj. 13/76 v Praze-Dubči ze starší fáze řivnáčské kultury. Z jejího inventáře zaujme zejména hojný výskyt formálně archaické hrubotvaré industrie. Na základě distribuce a četnosti 16 evidovaných lokalit řivnáčské kultury ve sledované oblasti a jejího srovnání s jinými regiony se autoři zabývají otázkou, zda tamější výrobní aktivity nositelů této kultury byly převážně zemědělské, nebo zda mohly být v některých méně příhodných oblastech též pastevecké.

  The long-term research in the north-eastern area of Prague have yielded a substantial amount of archaeological evidence from various periods, including relics of the Řivnáč culture from the end of the Middle Eneolithic (ca 3100–2800 BC). The most important assemblage stems from feat. (pit-house) No. 13/76 in Prague-Dubeč, dating to the earlier phase of the Řivnáč culture. Of particular interest in its inventory is the abundant occurrence of the formally archaic heavy-tool industry. Based on the distribution and frequency of 16 recorded localities of the Řivnáč culture in the studied area and their comparison with other regions, the authors focus on the question of whether the local manufacturing activities conducted by the bearers of this culture were primarily agricultural in nature or whether they may also have been pastoral in less suitable areas.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199787