Počet záznamů: 1

Kvantita jako významový diferenciační činitel ve středověkém právnickém textu

 1. 1.
  0363972 - UJC-A 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jamborová, Martina
  Kvantita jako významový diferenciační činitel ve středověkém právnickém textu.
  [Quantity as a Semantic Differential Factor in Medieval Legal Text.]
  Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno: Host, 2010 - (Čornejová, M.; Rychnovská, L.; Zemanová, J.), s. 120-134. ISBN 978-80-7294-508-5.
  [Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Brno (CZ), 23.09.2010-25.09.2010]
  Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153; GA ČR GAP406/10/1140; GA MŠk(CZ) LC546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Old Czech * quantity * municipal law
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Příspěvek se věnuje grafickému záznamu staročeských substantiv město (ve smyslu civitas) a miesto (ve smyslu locus) v českém překladu sbírky nálezů brněnsko-jihlavských (2. pol. 15. stol.) Kvantita při záznamu slov stejného původu, ale rozrůzňujícího se významu, jako jsou město a miesto, pracuje jako významový diferenciační činitel. Její explicitní písemný záznam se jeví tím potřebnější, čím více jsou příslušná slova v dané době rozlišena jako samostatné významové jednotky. Rukopis právní povahy je v tomto ohledu specifický tím, že slova shodná nebo velmi podobná svou formou, ale odlišná svým významem, se zde dostávají do kontextů, kdy je jejich významová diferenciace nezbytná pro správnou recepci textu.

  The article focuses on graphical aspects of Old Czech nouns město (in the sense of civitas) and miesto (in the sense of locus) in the Czech translation of collection of finds from Brno and Jihlava (2nd half of the 15th century). With words of equal origin, such as město and miesto, quantity functions as a semantic differential factor. The importance of its explicit written record becomes more apparent with the increasing independence of the words in question as independent semantic units in a given period of time. A legal manuscript is in this respect specific in the way that words equal or very similar in their form but different in their meaning enter here in contexts where their semantic differentiation becomes crucial for an adequate reception of the text.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199579