Počet záznamů: 1

Príspevok k meraniu dávok doručených v blízkom okolí klinického protónového zväzku

 1. 1.
  0362736 - UJF-V 2012 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
  Kubančák, Ján - Pachnerová Brabcová, Kateřina - Davídková, Marie - Ambrožová, Iva - Molokanov, A. G.
  Príspevok k meraniu dávok doručených v blízkom okolí klinického protónového zväzku.
  [Contribution to measurement of doses delivered in close vicinity of the clinical proton beam.]
  Bezpečnost jaderné energie. Roč. 19, 1/2 (2011), s. 45-49 ISSN 1210-7085
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100480902; GA ČR GD202/09/H086
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: proton bems * thermoluminiscent dosimetry * radiation doses * radiotherapy
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače

  V príspevku sa venujeme skúmaniu dávok a ďalších dozimetrických charakteristík častíc v okolí protónového zväzku. Experimenty boli realizované s použitím klinického protónového zariadenia SÚJV Dubna a boli zamerané na určenie strednej hodnoty Lineárneho prenosu energie (LPE) častíc, ktoré prispievajú k dávke deponovanej v oblasti mimo zväzok.

  In the paper we deal with measurement of doses and other dosimetric characteristics in the near vicinity of the proton beam. Experiments were realized with use of clinical proton beam facility of the Joint Institute for Nuclear research. Besides of measuring dose distribution, they were focused also on determiantion of average value of the Linear Energy Transfer in the beam vicinity.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198974