Počet záznamů: 1

Kultúrna vrstva

 1. 1.
  0361005 - ARU-G 2012 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
  Andrísek, Ľubomír - Ernée, Michal
  Kultúrna vrstva.
  [Cultural layer.]
  Rekonstrukce a experiment v archeologii : živá archeologie. Roč. 11, - (2010), s. 70-74 ISSN 1213-1628
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: cultural layer * methodology of archaeological excavation * taphonomy processes in archaeology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Predmetom článku bolo testovať optimálny plošný a objemový rozsah stratigrafickej jednotky (ďalej SJ) používanej v praxi terénnych archeologických výskumov pravekých nálezových situácií, tak aby nedošlo k fatálnym stratám informácií. Na základe kultúrnej vrstvy z lokality Praha 10 – Záběhlice vyzdvihnutej a zdokumentovanej v SJ 0.5 x 0.5 x 0.1 m sme virtuálne simulovali horizontálne a vertikálne rozšírenie SJ na veľkosť 1 x 1 x 0.1 m, 0.5 x 0.5 x 0.2 m a 1 x 1 x 0.2 m. Dôležitým kritériom prijatelného zväčšenia SJ bolo zachovanie informácie o prítomnosti dvoch nezmiešaných kultúrnych horizontoch. Tento experiment ukázal, že zväčšenie SJ kultúrneho súvrstvia v horizontálnom alebo vertikálnom smere má výrazný dopad na výsledky spracovania zdokumentovaných keramických nálezov, predovšetkým na ich štatistickú preukaznosť a čitateľnosť získaných dát.

  The subject of the article was to test the optimal surface size of an evidentiary and stratigraphic unit and answer the question as to what degree it is possible to enlarge it in comparison with the basic stratigraphic unit used to investigate the cultural stratum at the Prague 10 - Záběhlice site, i.e. 0.5 x 0.5 x 0.1 m, without the fatal loss of information. We gradually increased (virtually) the original 0.5 x 0.5 x 0.1 m size of the stratigraphic unit horizontally and vertically to 1 x 1 x 0.1 m, 0.5 x 0.5 x 0.2 m and 1 x 1 x 0.2 m. It was important to maintain an unmixed stratigraphic unit that would reveal the differences between two pottery and stratigraphic horizons. An analysis showed that increasing the size of the basic mechanical stratigraphic and evidentiary units in the horizontal or vertical direction would have a significant impact on the results, especially their clarity and statistical conclusiveness.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006505