Počet záznamů: 1

Strukturální myšlení Jana Mukařovského: od systémovosti k jedinečnosti

 1. 1.
  0360672 - UCL-M 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Flanderka, Jakub
  Strukturální myšlení Jana Mukařovského: od systémovosti k jedinečnosti.
  [Jan Mukařovský's structural thinking: from systematism to individuality.]
  Svět literatury. Roč. 21, č. 43 (2011), s. 101-113 ISSN 0862-8440
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: theory of literature * Structuralism * Mukařovský, Jan
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie sleduje vývoj estetického myšlení Jana Mukařovského ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století a jeho posun od uzavřené systémovosti směrem k individualitě. Autor se snaží dokázat či vyvrátit přítomnost aspektu hry v Mukařovského koncepci. Studie se dále soustředí na některé základní pojmy Mukařovského strukturálního systému (estetická funkce, estetická norma atd.), na Mukařovského práce věnované problematice individua v umění a na studii "Záměrnost a nezáměrnost v umění" jako Mukařovského vrcholné dílo, ve kterém se posun k individualitě (skrze pojem nezáměrnosti) stává zřejmým. Závěrem je konstatováno, že Mukařovského strukturální koncept zahrnuje antropologická východiska a zároveň vyniká jistou otevřeností.

  The study follows the development of Jan Mukařovský's aesthetic thinking in the 1930s and 1940s, and its move from systematical closeness to individuality. It also tries to decode whether or not there was a play aspect. The study further contains some basic notions of Mukařovský's structural conception (aesthetic function, aesthetic norm etc.), papers concerning the problems of personality in art, and the study "Intentionality and Unintentionality in Art" as Mukařovský's masterpiece work in which progress towards individuality, by means of unintentionality, becomes palpable. It is found that Mukařovský's structural conception attains anthropological outcomes, and also a certain openness.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198171