Počet záznamů: 1

Keramický depot z Tišic a otázka picích rituálů v eneolitu

 1. 1.
  0360302 - ARU-G 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Novák, R. - Foster, Patrick
  Keramický depot z Tišic a otázka picích rituálů v eneolitu.
  [Pottery deposit from Tišice and Eneolithic drinking rituals.]
  Rekonstrukce a experiment v archeologii : živá archeologie. Roč. 11, - (2010), s. 41-44 ISSN 1213-1628
  Grant CEP: GA ČR GD404/08/H026
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: pottery deposits * drinking rituals * Eneolithic
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Skupina devíti celých keramických nádob byla objevena při odkryvu jámy č. 3447 během výzkumné sezóny v roce 2007. Depot se skládal z osmi džbánkovitých čerpáků s nízkou vypouklou výdutí, obkrouženou vysoko vytaženým límcem. Tenká pásková ucha jsou přichycena k výduti a okraji a klenou se vysoko nad okraj. Všechny nádoby jsou zdobeny svislými žlábky a na lomu oddělujícímu hrdlo a výduť horizontálními žlábky. Vnější strany uch jsou pokryty vertikálními žlábky. Zvláště zajímavá je džbánkovitá nádoba se dvěma válcovitými hrdly na vrchní části těla. Tento zvláštní typ nádoby se nazývá pseudo-kernos na základě nálezu z Mödlingu. Podobné nádoby se dvěma nebo více hrdly jsou dnes známy z přibližně pěti zahraničních lokalit. Tento druh nálezu se vyznačuje tvarovou podobností s nádobami zvanými kernoi, používanými ve vegetačních kultech antického Řecka (eleusinská mystéria).

  A group of nine whole pottery vessels were discovered as pit no. 3447 was uncovered during the 2007 excavation season. The deposit was composed of eight jug-like vessels ("čerpák") with a low, protuberant body surrounded by a high, raised collar. The thin strap handles are attached to the body and to the rim; the handles arch high above the rim. All of the vessels are decorated with vertical grooves and, on the lower part, with horizontal lines at the break between the neck and the body. The outer sides of the handles are covered with vertical lines. A jug-like vessel with two tubular side spouts on the shoulders is of particular interest. This special type of vessel is called a pseudo-kernos on the basis of a find from Mödling. Similar vessels with two or more necks are known today from approximately five sites abroad. This type of find shares a formal similarity to vessels called kernoi used in the vegetation cults (Eleusinian mysteries) of Early Ancient Greece.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006478