Počet záznamů: 1

Církevněslovanská legenda o svaté Anastázii

 1. 1.
  0359684 - SLU-S 2012 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
  Čajka, František
  Církevněslovanská legenda o svaté Anastázii.
  [The Church Slavonic Legend of St Anastasia.]
  Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2011. 239 s. Práce Slovanského ústavu. Nová řada, 34. ISBN 978-80-86420-44-8
  Grant CEP: GA AV ČR KJB915270801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Legend of St Anastasia * Church Slavic manuscripts * linguistic analysis * hagiography
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Publikace se zabývá csl. legendou o svaté Anastázii. V úvodní kapitole byl podán obraz bádání o českocsl. památkách. Dále byly zhodnoceny základní existenční podmínky pro csl. literární tvorbu v přemyslovských Čechách. Východiskem pro další výklady se stala materiálová báze legendy o svaté Anastázii, na jejímž základě bylo možno charakterizovat text legendy z pohledu textologického a jazykového. Materiál rukopisů známých i nově zpřístupněných se stal základem nové edice a indexu verborum. Lexikální analýza dokládá značnou frekvenci shod s mladšími českocsl. památkami s latinskou předlohou (Bes, VencNik). Také časté korespondence se staročeským lexikem jsou nápadné. Uvedené případy svědčí spíše pro předpoklad českého původu legendy o svaté Anastázii. Velmi silnou argumentační váhu mají hypotézy, které vznik legendy spojují s českým prostředím 11. století.

  The publication analyses the CS Legend of St Anastasia. In the Introduction chapter we give a sketch of the state of exploration of Czech OCS monuments. In the subsequent exposition we evaluated the basic existential conditions for OCS literature in Přemyslid Bohemia. The starting point for further exposition was the material base of the legend allowing a classification of the text from the text linguistic and linguistic point of view. The known and by us discovered manuscript material became the basis of a new edition of the legend and the index verborum. The legend’s lexical analysis shows a great number of agreements with later Czech OCS monuments with a Latin model (Bes, VencNik). Also repeated agreements with Old Czech vocabulary point in the same direction. The listed proofs justify the supposition of the legend of St Anastasia’s Czech origin.The hypotheses locating the creation of the legend in the Czech area (11th century) have a much higher argumentation value.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197424