Počet záznamů: 1

Emisní faktory znečišťujících látek ze spalování hnědého uhlí ve spalovacích zařízeních malých výkonů

 1. 1.
  0359420 - UCHP-M 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Horák, J. - Hopan, F. - Krpec, K. - Dej, M. - Šyc, Michal
  Emisní faktory znečišťujících látek ze spalování hnědého uhlí ve spalovacích zařízeních malých výkonů.
  [Emission Factors of Pollutants from Brown Coal Combustion in Combustion Furnaces of Small Outputs.]
  Zpravodaj Hnědé uhlí. Roč. 4, - (2009), s. 37-40 ISSN 1213-1660
  Grant CEP: GA MŽP(CZ) SP/1A2/116/07
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: emission factors * small sources * brown coal
  Kód oboru RIV: DI - Znečištění a kontrola vzduchu

  Hnědé uhlí bylo opakovaně spalováno ve čtyřech různých typech spalovacích zařízení, která reprezentují čtyři základní konstrukční typy teplovodních kotlů (od nejlevnějšího a nejjednoduššího až po moderní). U základních ukazatelů kvality spalovacího procesu (CO a TOC), byly zjištěny cca o dva řády nižší hodnoty emisních faktorů u moderních spalovacích zařízení než u zařízení starých konstrukcí (např. pro CO z hodnot cca 100 g/kg na hodnoty cca 2 g/kg). Stejný trend byl pozorován u PAU (z hodnot cca 50 g/kg na cca 0,3 g/kg). Stanovené emisní faktory I-TEQ PCDD/F byly u moderních kotlů nižší než u kotlů starších konstrukcí. Obecně ale byly hodnoty stanovených emisních faktorů nízké (cca 0,05?1 ng/kg) oproti emisním faktorům používaným pro bilanční výpočty v ČR (6 ng/kg). To je zřejmě způsobeno nízkým obsahem chloru v palivu použitém při experimentech (cca 40 mg/kg). Výsledné emisní faktory ukazují na možnost snížení emisí použitím moderních typů spalovacích zařízení

  Brown coal used to be burned in various types of combustion facilities representing four basic designs of hot water boilers (from the cheapest and simplest up to the most advanced ones). Regarding basic quality indicators of the combustion process (CO and TOC), they found out that emission factors values were an order of two lower for advanced combustion facilities than at the older design facilities (e.g. for CO from the values of ca 100 g/kg to the values of ca 2 g/kg). The same trend has been monitored for PAU (from the values of ca 50 g/kg to ca 0,3 g/kg). The defined emission factors I-TEQ PCDD/F were lower at the advanced boilers than the older design boilers. Generally the values of the defined emission factors were low (ca 0,05?1 ng/kg) compared with the emission factors used for balance calculations in the Czech Republic (6 ng/kg). That may be due to the low chlorine content in the fuel used for the experiments (ca 40 mg/kg).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197213