Počet záznamů: 1

Zasutá svědectví o Mnichovu. Události roku 1938 v nepublikovaných memoárech českých autorů

 1. 1.
  0359198 - MSUA-W 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kvaček, R. - Tomeš, Josef - Vašek, Richard
  Zasutá svědectví o Mnichovu. Události roku 1938 v nepublikovaných memoárech českých autorů.
  [Mislaid Testimonies about Munich. The Events of 1938 in Unpublished Memoirs from Czech Authors.]
  Český časopis historický. Roč. 109, č. 1 (2011), 81-112 ISSN 0862-6111
  Grant CEP: GA AV ČR IAA800770901
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Czechoslovakia * Munich Crisis 1938 * memoirs
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie se zaměřuje především na dosud nepublikované paměti české provenience, tak či onak se vztahující k historii československé krize roku 1938 a fenoménu Mnichova. Shrnuje v přehledu dosud vydanou domácí i zahraniční memoárovou produkci k tomuto tematickému okruhu a poté představuje vybrané české vzpomínkové texty různého rozsahu, záběru i výpovědní hodnoty, které jsou v rukopise uloženy v archivech nebo v soukromých pozůstalostech. Podrobněji se zastavuje u obsáhlých memoárů Vlastimila Klímy a Františka Ježka, monograficky zaměřených na události roku 1938 v Československu. Rámcově připomíná též další vzpomínky exponovaných osobností z politické, vojenské, diplomatické i vědecké sféry. Opominuty nejsou ani bohaté materiály pamětníků z různých profesních prostředí i regionů (například z řad mobilizovaných vojáků či českých obyvatel pohraničních území) a upozorňuje na bohatý soubor vzpomínkových prací vzniklých z iniciativy odbojářských organizací, uložený dnes v Národním archivu.

  The paper focuses on as yet unpublished memoirs of Czech provenance, which are linked in one way or another to the history of the 1938 Czechoslovak crisis and the Munich phenomenon. It summarises the memoir production on this theme published so far at home and abroad. Then it introduces selected Czech recollection texts of different contents, scope and testimonial value, whose manuscripts are deposited in archives or private collections. It lingers in more detail over the extensive works of Vlastimil Klíma and František Ježek, which monographically focus on the events of 1938 in Czechoslovakia. The paper also highlights the memoirs of contemporary high profile personalities from political, military, diplomatic and academic circles. The authors also pay attention to manuscripts of people from "broad classes" (e.g. from the ranks of conscripted soldiers or the Czech inhabitants of the border territories); many of them are deposited in the National Archives.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197033