Počet záznamů: 1

Změny v chemickém složení povrchových vod na modelovém povodí Lesní potok v období jarního tání 2009

 1. 1.
  0358944 - GLU-S 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Navrátil, Tomáš - Dobešová, Irena - Rohovec, Jan - Buchtová, Jana
  Změny v chemickém složení povrchových vod na modelovém povodí Lesní potok v období jarního tání 2009.
  [Changes in chemical composition of surface water at the model catchment Lesni potok during the spring snowmelt 2009.]
  Hydrologie malého povodí 2011. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i, 2011 - (Šír, M.; Tesař, M.), s. 329-337. ISBN 978-80-02-02290-9.
  [Hydrologie malého povodí 2011. Praha (CZ), 08.03.2011-10.03.2011]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP210/11/1369
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: hydrology * monitoring * flooding * small catchments * watersheds * mass fluxes
  Kód oboru RIV: DD - Geochemie

  Předmětem práce bylo vyhodnocení změn chemismu povrchových vod v průběhu jarního tání v experimentálním povodí Lesní potok nacházejícím se v NPR Voděradské bučiny. Při jarním tání došlo k poklesu pH, což společně s vysokým odtokem výrazně ovlivnilo koncentrace řady prvků v povrchové vodě. Jako indikátor podílu vod hlubšího oběhu v odtoku posloužila koncentrace Si a 18O-H2O. Koncentrace hlavního aniontu povrchových vod Lesního potoka, SO42-, v průběhu jarního tání kolísala v závislosti na měnícím se podílu odtávajícího sněhu, půdní vody, srážkových a podzemních vod. Při zvýšené penetraci svrchních organických půdních horizontů vodou z tajícího sněhu a došlo ke zvýšení koncentrací DOC. Koncentrace DOC řídily export Fe tot. Koncentrace Al s DOC nekorelovaly, protože určujícím faktorem je v tomto případě hodnota pH odtékající vody. Koncentrace NO3- se v průběhu jarního zvýšeného odtoku výrazně snižovaly a na konci této episodické události už byly v důsledku rychlého vymývání půdních horizontů koncentrace NO3- minimální.

  Changes of surface water chemistry during the spring snowmelt were evaluated at the forested experimental catchment Lesni Potok found in National Reservation Area Voděradské bučiny. The pH value of surface waters decreased and together with high discharge it launched changes of solutes concentrations. As a good indicator of groundwater in the discharge were evaluated concentrations of Si and isotopic signature of 18O-H2O. The concentration of the main anion SO42- in waters of Lesni potok oscillated during the spring snowmelt in dependence of ratio between melting snow, soil solution, precipitation and groundwater. During the period of increased penetration of surface soil horizons with the water from melting snow causing the increase of DOC concentrations. Concentrations of DOC determined the export of total Fe. Concentrations of Al with DOC did not correlate because the driving factor on concentrations of Al at Lesni Potok is the surface water pH. Concentrations of NO3- were rapidly decreasing during the snowmelt and at the end of this episodic event NO3- concentrations were trivial due to the rapid flushing of soil horizons.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196841