Počet záznamů: 1

Konec literárního špenátu aneb Popis v intermediální perspektivě

 1. 1.
  0358850 - UCL-M 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Fedrová, Stanislava - Jedličková, Alice
  Konec literárního špenátu aneb Popis v intermediální perspektivě.
  [Description in intermedia perspective.]
  Česká literatura. Roč. 59, č. 1 (2011), s. 26-58 ISSN 0009-0468
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: description * narrative * textual type * stylistics * realist fiction * poetics * vivid description * evocation
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Záměrem studie je upozornit s použitím metod intermediální poetiky na evokační potenciál tradičního prozaického popisu a odhalit příčiny čtenářských i badatelských předsudků, které jsou s tímto slohovým postupem či textovým typem obvykle spojeny. Ukazuje se, že na těchto schematismech se do jisté míry spolupodílí moderní česká stylistika s literární historií, resp. historickou poetikou prózy. Jako východisko nabízí intermediální (resp. intermediálně-kognitivní) přístup k popisu jako "reprezentačnímu makromodu", jak jej metodologicky funduje Werner Wolf. Druhá část studie na tomto základě ukazuje vnitřní dynamiku realistických popisů (často spojených s nadřazenými epickými, zvláště kompozičními modely), spočívající např. nikoli "v evokaci krajiny", nýbrž evokaci multisenzoriálního vnímání krajiny.

  This study uses intermedial poetics to argue for the evocative potential of traditional prosaic description and to reveal the sources of the prejudices of both the general reader and the scholar, which have usually been linked with this stylistic approach or type of text. The article seeks to demonstrate that modern Czech stylistics and literary history, or the historical poetics of prose fiction, have to a certain extent helped to create these prejudices. A way out of the confusion is offered by the intermedial (or intermedially cognitive) approach to description as s "representational macro-mode", as was methodically laid out by Werner Wolf. Drawing on the first part of the article, the second part demonstrates the internal dynamics of realistic descriptions (which are often linked with superordinated epic models, particularly of composition) based, for example, not "on the evocation of landscape", but on the evocation of the multisensory perception of the landscape.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196773