Počet záznamů: 1

Tvorba suspenze při úpravě vody. Teorie a praxe

 1. 1.
  0358369 - UH-J 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Pivokonský, Martin - Bubáková, Petra - Pivokonská, Lenka - Knesl, B.
  Tvorba suspenze při úpravě vody. Teorie a praxe.
  [Formation of suspension in drinking water treatment. Theory and Practice.]
  1. - Líbeznice: Medim, 2011. 218 s. ISBN 978-80-87140-18-5
  Grant CEP: GA AV ČR IAA200600902
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: aggregation * destabilisation * mixing * optimisation * water treatment
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  Publikace popisuje chemické složení a vlastnosti anorganických a organických znečišťujících příměsí nejčastěji se vyskytujících v povrchových vodách i činidel používaných při úpravě vody. Pojednává o působení přitažlivých a odpudivých sil mezi částicemi těchto příměsí a činidel při jejich vzájemném kontaktu. Zabývá se mechanizmy destabilizace a průběhem agregačních procesů a uvádí základní přehled zařízení využívaných k homogenizaci destabilizačních činidel a k tvorbě suspenze (agregaci). Pozornost je věnována také vlastnostem agregátů, které zásadním způsobem ovlivňují následné separační postupy, a metodám jejich měření. Kniha rovněž přináší informace o možnostech sledování a hodnocení účinnosti procesů destabilizace a agregace, zabývá se jejich optimalizací pomocí laboratorních i poloprovozních testů a shrnuje poznatky o upravitelnosti surové vody s obsahem jílových minerálů, huminových látek a látek produkovaných fytoplanktonem.

  The publication describes the chemical composition and properties of both organic and inorganic impurities often present in surface water and reagents used in water treatment. It deals with attractive and repulsive forces acting between particles of impurities and reagents when they come into contact with each other. It deals with mechanisms of destabilisation and the course of aggregation and states the basic overview of devices used for the reagent homogenisation and suspension formation (aggregation). The attention is also paid to aggregate properties that influence following separation processes and to methods of their measurement. Further, the publication brings the information about possibilities of monitoring and evaluation of destabilisation and aggregation efficiency, deals with the process optimisation with the use of laboratory and pilot plant tests, and summarizes the knowledge of treatability of surface water with clays, humic matter and algal organic matter.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196436